Plàstica i visual 1r ESO (2014)

Recursos d’aula específics per a Educació plàstica i visual a 1r d’ESO (última actualització curs 2013-2014)

BLOGGER

Google Drive

Google Fotos (recursos plàstica)

Google Fotos (recursos geometria)

Google Fotos (treballs alumnes 2012-2015 -mostra)

.

PROGRAMES D’EDICIÓ D’IMATGE I VÍDEO (gratuïts; funcionen íntegrament via internet)

Improvisa (imatge i so). ArtnatomyMonoface; Modiface (LiftMagic)

PhotovisiPhoto Collage

Photo Flexer (nivell bàsic); Pixlr (nivell mitjà)

Genmagic , Stripgenerator (còmics, presentació estàtica)

Flux Time StudioGo!Animate (animació). JibJab (felicitacions animades)

FloorPlanner (plànols 2D); Homestyler (plànols 3D)

Vídeo: Magisto, YouTube (bàsic); Kizoa (mitjà)

Web: Wix (bàsic); Blogger (bàsic); Hostinger (mitjà); WordPress (avançat)

.

PRIMER TRIMESTRE

Introducció

Criteris d’avaluació i de recuperació

Qualificació: dues proves escrites cada avaluació (1,5 punts cadascuna); feina a classe i a casa (6 punts; per aprovar l’avaluació, s’han de fer bé com a mínim la meitat de les activitats de cada tema); actitud (1 punt)

Materials

Llista activitats (imprimir; full de seguiment: autocontrol)

.

Tema 1: la imatge i el llenguatge visual

La comunicació humana * (gràfic1gràfic2) *  [=LC]

La comunicació humana verbal i no verbal (imatges) * [=LC]

Els llenguatges visuals *

Imatge i percepció *; imatges Escher *; imatges sincronitzades; efectes òpticsil·lusions òptiques (fotografia); màquina d’il·lusions òptiques; il·lusió òptica T-Rex (animació) *; revelat fotogràfic cerebral *

Improvisa (imatge i so); ArtnatomyMonoface; Modiface (LiftMagic)

Collage fotogràfic: PhotovisiPhoto Collage

Edició fotogràfica: Photo FlexerPixlr

Audiovisuals

Còmicgenerador de còmics onlineFlux Time Studio (animació)

La comunicació visual: resum dels conceptes bàsics *

ACTIVITATS (les tasques d’elaboració manual es presentaran al professor i les que comportin un tractament digital es penjaran a Blogger si no s’indica una altra via): 

(1)   Autoretrat manual amb coses agradables i desagradables

(2)   Collage digital amb Photovisi o Photo Collage

(3)   Collage manual

(4)   Transforma una imatge digital amb Photo Flexer

(5)   Reprodueix una imatge (The Simpsons) manualment

(6)   Manipulació manual d’una imatge publicitària: nou anunci amb parts d’anuncis existents (ha d’incloure: imatge producte + logotip + marca + eslògan + text informatiu)

(7)   Endevinalla catalana amb imatge digital com a solució (text i imatge editats conjuntament amb Photo Flexer)

(8)   Composició digital figurativa o abstracta amb formes geomètriques (iniciació als gràfics vectorials; editor de dibuixos de l’OpenOffice o LibreOffice Draw)

(9)   Còmic manual

(10) Còmic digital: imprimeix la producció (no es pot guardar el treball, de manera que l’has de fer i imprimir a ca teva en una mateixa sessió de feina)

.

Tema 2: elements visuals de la imatge

Els elements del llenguatge visual i plàstic: punt, línia, pla, textura, color *

El punt *

La línia *; formes i textures *

La textura *; dibuixar una rosa *

La ‘línia oculta‘; la perspectiva cònica *; el punt de fuga de Kubrick (Vimeo 2m) *; dibuixant punt de fuga (YouTube 12m) *

ACTIVITATS (les tasques d’elaboració manual es presentaran al professor i les que comportin un tractament digital es penjaran a Blogger si no s’indica una altra via):

(1)   Dibuix manual a partir del record de la imatge de The Simpsons

(2)   Dibuix digital en format vectorial: reproducció d’un quadre de Joan Miró (editor de dibuixos de l’OpenOffice)

(3)   Imatge manual amb tècnica puntillista (sense línies de contorn)

(4)   Imatge digital amb tècnica puntillista (opcional amb plantilla) (Pixlr)

(5)   Imatge manual amb tècnica de línies paral·leles (sense línies de contorn)

(6)   Imatge digital amb tècnica de línies (format vectorial; opcional amb plantilla) (Draw)

(7)   Imatge de textura per fregament en paper: ús de carbó i/o color

(8)   Baix relleu gravat o estampat en fang o guix

(9)   Alt relleu en fang o guix

(10) Anàlisi digital de línies ‘ocultes’ d’un quadre o d’una fotografia (format vectorial)

.

SEGON TRIMESTRE

Tema 3: el color

El color (autoavaluació). El cercle cromàtic (pràctica: imprimeix el resultat). Teoria del color *

El color (pigments, mescles, qualitats, gammes cromàtiques, expressivitat) *; revelat fotogràfic cerebral

Expressivitat del color *. Ús del color: Vincent van Gogh *

ACTIVITATS (les tasques d’elaboració manual es presentaran al professor i les que comportin un tractament digital es penjaran a Blogger si no s’indica una altra via):

(1)   Crea un cercle cromàtic digitalment i imprimeix el resultat

(2)   Dibuix manual d’un element repetit idènticament tres cops (pots copiar-ne el contorn) amb variacions de canvi de color sense que perdi les seves característiques

(3)   Imatge digital amb llums primàries: vermell, verd, blau (Pixlr)

(4)   Imatge digital amb llums secundàries: cian, groc, magenta (Pixlr)

(5)   Dibuix manual amb pigments primaris: cian, groc, magenta

(6)   Dibuix manual amb pigments secundaris: vermell, verd, blau

(7)   Imatge digital amb colors de la gamma freda: blavosos, violacis i verdosos (Pixlr)

(8)   Imatge digital amb colors de la gamma càlida: groguencs, ataronjats i vermellosos (Pixlr)

(9)   Imatge digital amb colors de la gamma temperada (línia fronterera entre els tons freds i els tons càlids): grocs-verdosos i magentes (Pixlr)

(10) Imatge digital o dibuix manual fent ús del color com a element significatiu de caràcter simbòlic/al·legòric (explica amb paraules el significat que has volgut atribuir a la imatge segons els colors utilitzats) (Pixlr)

(11)  El mite de Teseu: fes una tira de còmic digital (i si t’atreveixes amb l’animació…; exemple 1exemple 2; exemple 3) o manual sobre una de les llegendes següents: Teseu i el Minotaure / Teseu i Ariadna / Dèdal i Ícar

(12) Dibuix manual: divideix un full en sis parts i realitza una composició ‘equlibrada’ fent servir punts, línies i plans d’acord amb la perspectiva cònica; coloreja i ombreja amb els colors primaris i els secundaris dels pigments

(13) Aiguada amb aquarel·la o retoladors (tema lliure; realista, figurativa o abstracta)

(14) Imatge digital vectorial: inventa un senyal de trànsit que indiqui perill (forma triangular, vora vermella, fons blanc, símbol negre) (Draw)

.

Tema 4: espai i volum

La percepció de l’espai: espai i volum *. Percepció 3D

La sensació d’espai i profunditat en composicions bidimensionals

Exemple: tatuatges ‘tridimensionals’; hologrames (vídeoprojecció)

ACTIVITATS (les tasques d’elaboració manual es presentaran al professor i les que comportin un tractament digital es penjaran a Blogger si no s’indica una altra via):

(1)   Collage manual d’un espai urbà (amb paper de colors) que presenti l’efecte de tridimensionalitat (diferència de mida, posició en el paper, superposició de figures, perspectiva lineal, perspectiva aèria)

(2)   Imatge digital que inclogui el canvi de mida amb efecte 3D (Pixlr + Draw)

(3)   Imatge digital que inclogui el contacte entre objectes amb efecte 3D (Pixlr + Draw)

(4)   Imatge digital que inclogui la separació entre objectes amb efecte 3D (Pixlr + Draw)

(5)   Imatge digital que inclogui la transparència entre objectes amb efecte 3D (Pixlr)

(6)   Imatge digital que inclogui la superposició o encavalcament entre objectes amb efecte 3D (Pixlr + Draw)

(7)   Dibuix manual que inclogui la intersecció entre objectes amb efecte 3D

(8)   Dibuix manual que inclogui la penetració entre objectes amb efecte 3D

(9)   Dibuix manual que inclogui el contrast tonal entre objectes amb efecte 3D

(10) Dibuix manual amb fons paisatgístic que inclogui almenys tres de les tècniques amb efecte 3D

(11) Imatge digital d’una taula de billar amb boles que presenti efecte 3D (Pixlr + Draw)

(12) Crea una figura artística amb paper

[Crear amb paper *; paper Art *; papiroflèxia]

[Papiroflèxia (exemples pràctics): avió fàcil *; avió sofisticat (F15) *]

(13) Fes una capseta (pas a pas, seguint vídeo)

(14) Fes una nova presentació per a un tetrabrick

[Packaging (I); packaging (II); packaging (III)]

(15) Fes un nou objecte a partir d’una ampolla de plàstic (exemples)

(16) Fes un objecte decoratiu utilitzant restes destinades als poals de residus de casa (exemples)

.

TERCER TRIMESTRE

Temes 5-6 : ‘dibuix tècnic’  

GEOMETRIA I: TRAÇATS GEOMÈTRICS

El dibuix tècniceines (angles)

Posicions de les rectes entre elles (ex. 3); operacions amb segments

Traçat de perpendiculars (ex. 4 i 5); traçat de perpendiculars i paral·leles (ex. 6 i 7)

Elements de la circumferència

Classificació dels angles (ex. 8 i 9); operacions amb angles (ex. 10); angles (ex. 11 i 12); angles (ex. 13 i 14)

Teorema de Tales: divisió d’un segment (ex. 15 i 16)

GEOMETRIA II: FORMES POLIGONALS

Polígons (I) *; polígons (II); polígons (III) *.

Treballs alumnes: Exemples (I); exemples (II)

Creació artística: AgamMondrianPicassoBotero

ACTIVITATS (les tasques d’elaboració manual es presentaran al professor i les que comportin un tractament digital es penjaran a Blogger si no s’indica una altra via):

GEOMETRIA I: TRAÇATS GEOMÈTRICS (treballs manuals només amb regle i compàs)

(1)    Digital. Traça una línia recta, una semirecta, un segment i una línia corba

(2)    Digital. Traça una línia trencada, una línia ondulada i una línia mixta

(3)    Digital. Traça línies rectes perpendiculars (90º), obliqües (no 90º), paral·leles (mai no es troben) i encreuades (no tenen cap punt en comú i no són paral·leles) [exemple a la teoria]

(4)    Manual. Traça la perpendicular (‘mediatriu’) d’un segment [exemple a la teoria]

(5)    Manual. Traça la perpendicular a una recta r per un punt A de la recta [exemple a la teoria]

(6)    Manual. Traça la perpendicular a una recta r des d’un punt P exterior a la recta [exemple a la teoria]

(7)    Manual. Traça la paral·lela a una recta r per un punt Q exterior a ella [exemple a la teoria]

(8)    Digital. Traça els següents angles: agut, recte, obtús, pla [exemple a la teoria]

(9)    Digital. Traça els següents angles: consecutius, adjacents, oposats, complementaris, suplementaris [exemple a la teoria]

(10) Manual. Traça la bisectriu d’un angle [exemple a la teoria]

(11) Manual. Traça un angle igual a un altre [exemple a la teoria]

(12) Manual. Traça dos angles independents i un tercer angle amb la suma dels dos anteriors [exemple a la teoria]

(13) Manual. Traça un angle de més de 90º i divideix-lo en quatre parts iguals [exemple a la teoria]

(14) Manual. Traça un angle recte i divideix-lo en tres parts iguals [exemple a la teoria]

(15) Manual. Divideix un segment en parts iguals [exemple a la teoria]

(16) Manual. Divideix un segment en parts proporcionals [exemple a la teoria]

(17) Digital. Fes un disseny amb traçats geomètrics (original, no copiat)

(18) Manual (esbós). Fes un plànol de la distribució de casa teva (dibuixa a mà sense eines de dibuix tècnic i indica les mides -llarg i ample- de cada espai)

(19) Manual. Dibuixa el plànol de l’exercici anterior a escala 1:100 (1cm = 1m)

(20) Digital. Dibuixa el plànol de l’exercici anterior amb Floorplanner o Homestyler

GEOMETRIA II: FORMES POLIGONALS

(21) Manual. Traça un triangle equilàter inscrit en una circumferència [exemple]

(22) Manual. Traça un quadrat inscrit en una circumferència [exemple]

(23) Manual. Traça un pentàgon inscrit en una circumferènica (eines: regle i compàs) [exemple]

(24) Manual. Traça un polígon regular de nou costats inscrit en una circumferència (mètode general vàlid per a qualsevol polígon regular de n costats) [exemple]

(25) Manual. Traça una estrella de cinc puntes [exemple]

(26) Manual. Retalla una estrella de cinc puntes [exemple]

(27) Digital/Manual. Composició sobre una xarxa triangular [exemple]

(28) Digital/Manual. Composició sobre una xarxa quadrada [exemple]

(29) Digital/Manual. Disseny d’arabescos amb polígons estrellats

.

ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA (opcional; pot servir per pujar nota):

Vídeo. Grup 2-4 alumnes. Fes una animació stop-motion * o time-lapse * o un vídeo de tema lliure (Sagrada Família: 2026 Construïm el demà *; Nightvision, sobre 36 ciutats europees; tempesta nocturna) amb l’editor en línia YouTube o Kizoa, o amb un altre programa que tenguis instal·lat al teu ordinador (el treball s’ha d’acompanyar amb el guió literari, el guió de vídeo i el guió d’àudio; de nivell superior, amb l’storyboard manual o digital amb Stripgenerator)

.

.