Llengua 2n ESO (2020)

.

Recursos d’aula específics per a Llengua catalana a 2n d’ESO

1a avaluació > Tema 1Tema 2 – (Tema 3)

2a avaluació > Tema 3 – Tema 4Tema 5 – Tema 6 – (Tema 7)

3a avaluació > Tema 7 – Tema 8Tema 9 – Tema 10 – Tema 11

.

Diccionari Llengua Catalana (Institut Estudis Catalans)

Diccionari Llengua Catalana Multilingüe

Traductor Apertium

Paraulògic

Wordle (un mot diari)

PlayWordy

Música de poetes: cançons i poesia catalana a Internet

Una mà de contes

.

Google Classroom

BLOGGER

Google Drive

Google Fotos

Documentals (comprensió i expressió oral; extra)

.

INTRODUCCIÓ

Qualificació: dues proves escrites cada avaluació, una d’aquestes sobre la lectura obligatòria (2 punts: 1 punt l’examen -comprensió oral i lectora, lèxic (mots, expressions, conceptes) i dictat- i 1 punt la lectura); expressió oral (2 punts); feina a classe i a casa (4 punts); competències i actituds (2 punts).

S’ha d’aprovar la comprensió i l’expressió escrita (dictat i redacció), la comprensió i l’expressió oral (usos lingüístics a classe, exposició oral i lectura en veu alta), la lectura literària trimestral obligatòria, la feina a classe i a casa (inclou Google Drive, Blogger i quadern d’activitats) i les competències * i les actituds (“Deures dels alumnes”, Capítol III del Títol II del Decret 121/2010 *, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears) per aprovar l’avaluació.

.

Llibres de lectura obligatòria

Hi ha una obra literària de lectura obligatòria per a cada avaluació. També pots fer una altra lectura de caràcter extraordinari, amb un treball associat que t’indicarà el professor o la professora: aquesta activitat podrà tenir una valoració de fins a 0.25 punts, que seran afegits a la nota global de fi de curs (aquesta haurà de ser superior a 5/10 punts per aplicar la millora en la qualificació final).

.

PRIMER TRIMESTRE

Tema 1

La comunicació humana (pàg. 1) * (gràfic *). La comunicació humana verbal i no verbal * (imatges)

Importància del ‘referent’ i el ‘context’: Quatre-tres-tres (directe) *, dels Amics de les Arts (lletra *) [EXERCICI-1 > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern] [EXERCICIS-2 *; al quadern]

EXPOSICIÓ ORAL > què és el que trobes més interessant i/o t’ha cridat més l’atenció de les característiques de la comunicació humana?; temps per a l’exposició oral: 50-70 segons; la teva opinió personal és molt important!

Les funcions del llenguatge * [EXERCICI > escriu una frase en cadascuna de les sis funcions del llenguatge; al quadern]

LECTURA > El viatge del Sergi a Mallorca: ruta de pedra en sec * [EXERCICIS > a) hi ha bastants errors ortogràfics i gramaticals: intenta localitzar-los i indica la forma estàndard correcta; al quadern, b) cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

REDACCIÓ > descriu un viatge o una sortida que hagis fet; a Blogger

COMPRENSIÓ LECTORA > Tot el que li cal saber a una zebra per sobreviure a la sabana  (Glops intermedi, text i EXERCICIS 1-2-3-4; en línia) [EXERCICIS-2 > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

Els sons vocàlics i els sons consonàntics > els sons i les grafies (alfabet *; dígrafs *; correspondència sons-grafies *) + la síl·laba (síl·laba tònica i àtona *; separació de síl·labes *; diftongs *) [EXERCICI > a partir dels tres primers paràgrafs del text de Gemma Garrido Granger Als nous rics, la felicitat de la loteria no els dura *, indica, al quadern: a) cinc mots que no presentin correspondència exacta so-grafia en el català de Mallorca, b) tots els mots que duguin dígraf, diferenciant entre (1) mots en què podem separar el dígraf en dues síl·labes independents, (2) mots en què el dígraf no se separara en síl·labes diferents, c) tots els mots amb diftong, diferenciant entre: (1) mots amb diftong creixent, (2) mots amb diftong decreixent, d) tres mots amb hiat]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

LECTURA > El llop de la cova d’en Benet * (rondalla del Principat de Catalunya) [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

Les categories lèxiques o gramaticals (pàg. 1 a 9) * + L’oració simple * [EXERCICIS-1 > copia i respon totes les preguntes * (també pots imprimir el document); al quadern] [EXERCICIS-2 > copia i respon les preguntes 5 a 9 * (també pots imprimir el document); al quadern]

La polisèmia * (exemple *) [EXERCICIS > crea un document a Google Drive amb el títol S2. Tema 01. La polisèmia i contesta les preguntes 1 i 2 * de la unitat didàctica; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

Música d’autor: Corr * (lletra *), d’Anegats [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LECTURA > Auca de les bèsties * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

DICTAT EXAMEN > Alfabet, grafies i separació de síl·labes * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 1a avaluació]

Tema 2

Com es fa un esquema? *. Com es fa un resum? *

LECTURA > Ca de bestiar (gos d’atura *, vídeo 2m) (gossos antiossos *, vídeo 3m) (races autòctones) [EXERCICIS > fes un esquema i un resum del text sobre el ca de bestiar; al quadern]

Com dissenyar bones diapositives. Com fer una bona presentació. Recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo]

EXPOSICIÓ ORAL (individual) > descriu les característiques d’un animal que t’agradi molt i explica quines sensacions i emocions et transmet (penja la imatge de referència a Blogger: mida gran i alineació esquerra)

COMPRENSIÓ LECTORA > Infografies (Glops intermedi, text i EXERCICIS 2-3-4; en línia)

Repassada separació de síl·labes * i diftongs * (Tema 1) [EXERCICI > a partir dels quatre primers paràgrafs del text de Kendra Pierre-Louis La temperatura del mar puja més de pressa del que es preveia *, indica, al quadern: a) tots els mots que duguin dígraf, diferenciant entre (1) aquells en què podem separar el dígraf en dues síl·labes independents, (2) els que no es poden separar en síl·labes diferents, b) tots els mots amb diftong, diferenciant entre: (1) mots amb diftong creixent, (2) mots amb diftong decreixent, c) tres mots amb hiat]

Les consonants: grafies b/v * [EXERCICIS > fes els exercicis 1 a 160 de la unitat didàctica; en línia]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

Els pronoms tònics: personals * [EXERCICIS de pronoms personals, demostratius i possessius > copia i respon totes les preguntes * (també pots imprimir el document); al quadern]

REDACCIÓ > fes una presentació personal (aspecte físic, caràcter, gustos, manies… Inclou una fotografia teva de qualsevol època); a Blogger

La sinonímia * [EXERCICIS-1 > crea un document a Google Drive amb el títol S2. Tema 02. La sinonímia (I) i contesta les preguntes 1 a 4 * de la unitat didàctica (utilitza el diccionari de sinònims, si cal); quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar] [EXERCICI-2 > crea un document a Google Drive amb el títol S2. Tema 02. La sinonímia (II) i redacta un text amb el mateix significat que aquest *, però amb tantes paraules diferents de l’original com siguis capaç d’utilitzar; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

Música d’autor: Boig per tu *, de Sau [EXERCICI > a) hi ha bastants errors ortogràfics i gramaticals: intenta localitzar-los i indica la forma estàndard correcta; al quadern, b) cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LECTURA > Auca del pa amb tomàquet * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la primera avaluació (llegir en veu alta *)

DICTAT EXAMEN > les consonants b/v * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 1a avaluació]

Tema 3

Els textos expositius o explicatius *: l’exposició de fets, idees i conceptes [EXERCICIS * > contesta al quadern (exercicis 1-2-3) i a Blogger (exercici 4)]

EXPOSICIÓ ORAL (grup de 3 alumnes) > explicau el que succeeix a Tolerantia * o a Blackface * (curtmetratges, 7m)

Les consonants: grafies s/z (essa sonora); s/ss/c/ç (essa sorda) * [EXERCICIS > fes els exercicis 43 a 69 de la unitat didàctica; en línia]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

Pronoms febles * [EXERCICIS > fes els exercicis 60 a 109 * de la unitat didàctica; en línia]

REDACCIÓ > “M’estressa molt…”; a Blogger

Antonímia * [EXERCICIS-1 > crea un document a Google Drive amb el títol S2. Tema 03. L’antonímia (I) i contesta les preguntes 8 a 11 * de la unitat didàctica; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar] [EXERCICI-2 > crea un document a Google Drive amb el títol S2. Tema 03. L’antonímia (II) i redacta un text amb un significat tan contrari com sigui possible a aquest *, però respectant-ne l’estructura i el contingut; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

Música d’autor: Seguirem lluitant *, de Els Catarres [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LECTURA > Auca de Joan Alcover * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

DICTAT EXAMEN > les consonants s/z; s/ss/c/ç * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 2a avaluació]

.

SEGON TRIMESTRE

Tema 4

El text argumentatiu * [EXERCICIS-1 > El venedor de fum * (curtmetratge, 7m); activitats de resum i comprensió *; al quadern] [EXERCICIS-2 > a partir de l’anunci de Goldieblox * (versió original de la cançó Girls * de Beastie Boys): activitats de traducció i comentari *; totes a Blogger en la mateixa entrada]

EXPOSICIÓ ORAL (grup de dos alumnes) > exposició oral de caràcter argumentatiu (llista de temes orientativa *); la teva opinió personal és molt important!

Les consonants: grafies g/j, tg/tj x/ix, tx/ig * [EXERCICIS > fes els exercicis 324 a 330 de la unitat didàctica; en línia]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

Preposicions * [EXERCICIS > fes els exercicis 165 a 167 de la unitat didàctica; en línia]

Conjuncions * [EXERCICIS > fes els exercicis 1, 2, 5 i 6 de la unitat didàctica; en línia]

Adverbis * [EXERCICIS > fes els exercicis 230 a 234 de la unitat didàctica; en línia]

REDACCIÓ > “Em relaxa molt…”; a Blogger

Homonímia * [EXERCICI > crea un document a Google Drive amb el títol S2. Tema 04. L’homonímia i escriu deu frases, cinc de les quals contenguin alhora dos mots homòfons i cinc contenguin alhora dos mots homògrafs; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

Música d’autor: Camins *, de Sopa de Cabra [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LECTURA > Auca del medi ambient * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

DICTAT EXAMEN > les consonants g/j, tg/tj x/ix, tx/ig * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 2a avaluació]

Tema 5

El text instructiu * [Com es fa formatge, llet formatjada i brossat (YouTube, 7m)] * [EXERCICI > fes l’exercici 3 de la pàgina principal de la unitat didàctica; a Blogger]

EXPOSICIÓ ORAL (individual) > explica què s’ha de fer per elaborar un producte d’alimentació bàsic o un objecte d’ús comú; pots utilitzar imatges o vídeo com a complement (recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo; –exemple, amb Prezi-)

Les consonants: grafies p/b, t/d, c/g * [EXERCICIS > fes els exercicis 1 a 3 * de la unitat didàctica; al quadern]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

El verb: conjugació verbs regulars *; conjugació verbs irregulars *; formes verbals compostes * [EXERCICIS-1 > fes tots els exercicis de la unitat didàctica; en línia] [EXERCICIS-2 > fes els exercicis de la unitat didàctica; en línia] [EXERCICI-3 > escriu: a) tres frases amb un verb regular, b) tres frases amb un verb irregular, c) tres frases amb una forma verbal composta, d) tres frases amb una forma verbal d’indicatiu, e) tres frases amb una forma verbal de subjuntiu, f) tres frases amb una forma verbal d’imperatiu (divuit exemples en total); obre un document a Google Drive amb el títol S2. Tema 05. El verb: regular; irregular; formes compostes i contesta les preguntes (destaca en negreta els diferents tipus de formes verbals abans dels exemples corresponents); quan acabis la tasca comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

REDACCIÓ > “Em fa por…”; a Blogger

Paraules derivades: afixos (prefixos, sufixos, infixos; derivació i flexió) * [EXERCICI > indica, al quadern: a) cinc mots d’ús comú que duguin prefix, b) deu mots d’ús comú que duguin sufix, c) cinc mots d’ús comú que duguin infix (tingues en compte la diferència entre derivació i flexió *)]

COMPRENSIÓ LECTORA > Raspall (Glops inicial, text i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Música d’autor: Corren * (lletra *), de Gossos [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LECTURA > Auca dels rellotges de sol * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

DICTAT EXAMEN > les consonants p/b, t/d, c/g * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 2a avaluació]

Tema 6

La cançó. La cançó popular folklòrica o tradicional (Don Blasco -romanç popular, de Nou Romancer- *; Mallorca -glosat vs. rap- *; Menorca *; Eivissa i Formentera *). La cançó popular actual [EXERCICIS > contesta les preguntes 1, 4 i 5 * sobre el romanç ‘Don Blasco’; al quadern]

Mètrica catalana (iniciació) * [EXERCICIS > a) fes les activitats del taller de gloses *; al quadern, b) fes una glosa completa d’almenys una estrofa de quatre versos sobre l’institut Joan Alcover i publica-la a Blogger]

Les consonants: grafies l/l·l/ll *; r/rr * [EXERCICIS > en línia: a) fes els exercicis 443, 463, 464 i 469 de la unitat didàctica, b) fes els exercicis 531, 534, 551 i 557 de la unitat didàctica]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

Categories, sintagmes i oracions * [EXERCICIS > fes els exercicis 121, 122, 124 i 127 de la unitat didàctica; en línia]

REDACCIÓ > “Ho faria sempre (la meva activitat preferida…)“; a Blogger

Tipus de diccionaris *. Diccionari visual (general, bàsic) * [EXERCICI > comprova els teus coneixements; autocorrecció]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la segona avaluació

DICTAT EXAMEN > les consonants l/ll/l·l * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 2a avaluació]

Tema 7

La Nova Cançó * (Lluís Llach [L’estaca *- lletra *], Maria del Mar Bonet [Què volen aquesta gent? *- lletra *], Raimon [Jo vinc d’un silenci *- lletra *], La Trinca [Ai la censura! *- lletra *]; Biel Majoral [Sóc català *- lletra *], Al Mayurka [No ens fareu callar *- lletra *], UC, [En aquesta illa tan pobra *- lletra *]). El rock català [EXERCICI > crea la lletra d’una cançó, de qualsevol tema i estil; a Blogger]

REDACCIÓ > explica quin tipus de música moderna en català t’agrada més i posa exemples de cançons i de cantants solistes o grups musicals; a Blogger

La diversitat lingüística: global * i local (les llengües de la immigració a les illes Balears *). INFORMECAT 2018 (50 indicadors sobre l’ús de la llengua catalana) *; radiografia de l’ús del català a les illes Balears (2015) *; Vikipèdia puntuació mundial; imatges història llengua catalana * [EXERCICIS > grup de 2 alumnes; preguntes breus (activitats indicades al punt 4, sobre les llengües d’Europa, exercicis 2.32 a 2.40 de la pàgina web enllaçada), al quadern; i la ‘gran pregunta’ individual, sobre quin consideres que serà el futur de la llengua catalana, a Blogger]

Les consonants: grafies m/n/ny *; h * [EXERCICIS > en línia: a) fes els exercicis 33, 34, 35 i 247 de la unitat didàctica, b) fes els exercicis 242 a 246 de la unitat didàctica]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

El complement directe i indirecte * [EXERCICIS > fes els exercicis 819, 820, 827 i 842; en línia]

LÈXIC > l’Univers *. La Terra * (imatges *). L’hora catalana * [Lectura i EXERCICIS *; al quadern]

DICTAT EXAMEN > les consonants m/n/ny (I) * i consonants m/n/ny (II) * (copia els textos al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 3a avaluació]

.

TERCER TRIMESTRE

Tema 8

El text narratiu *. La narrativa breu: el conte *. Contes populars o tradicionals (rondalla: La flor romanial (animació amb so i lletra; 4m) *; faula: El lleó i el ratolí (animació; 6m) *; llegenda: El drac de na Coca *); contes literaris o cultes (Pere Calders, catorze microcontes *)

El text descriptiu: característiques de la descripció *

REDACCIÓ > crea un text amb elements narratius i descriptius a partir del curtmetratge The Memory of Fountain *; a Blogger

L’accent: normes d’accentuació *; accent obert i accent tancat *; accent diacrític * [EXERCICI > escriu al quadern deu frases cadascuna de les quals contengui alhora almenys un mot amb accent obert, un mot amb accent tancat i un mot amb accent diacrític (sense repetir-lo a cap oració); exemple: Escriuré una crònica sobre el problema de l’aigua al món.]

El complement preposicional * (o complement de règim verbal), el complement predicatiu * i el complement circumstancial (temps, lloc, manera, instrument, companyia, causa, quantitat) * [EXERCICIS-1 > fes els exercicis 843, 920, 939 i 940 de la unitat didàctica; en línia] [EXERCICIS-2 > full 1 (activitats 1, 3, 4 i 5) * + full 2 (activitats 6, 7, 8, 9 i 10) *; al quadern (pots imprimir els documents)]

LÈXIC > paisatges *; l’interior *; la costa *. El temps meteorològic * (Els vents del món *, vídeo de la cançó de Maria del Mar Bonet) [EXERCICI > memoritza els noms populars dels vents * i associa’ls amb l’orientació geogràfica; control oral]

REDACCIÓ > descriu una cala mallorquina; a Blogger

COMPRENSIÓ LECTORA > Butlletí meteorològic (Glops intermedi, vídeo i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Música d’autor: Agafant l’horitzó *, de Txarango (lletra amb buits *) [EXERCICIS > a) imprimeix el full amb la lletra de la cançó amb buits *, completa’l i corregeix-lo *; al quadern, b) cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LECTURA > Auca dels picapedrers * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

Tema 9

El retrat *. Narració biogràfica i autobiogràfica. El diari personal *  [EXERCICI > autobiografia feta amb Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo per a EXPOSICIÓ ORAL]

REDACCIÓ > biografia d’una científica destacada (indicacions) *; a Blogger

La dièresi * i l’apòstrof * [EXERCICIS-1 > fes els exercicis 36 a 42 de la unitat didàctica; en línia] [EXERCICIS-2 > fes els exercicis 824 a 830 de la unitat didàctica; en línia]

L’atribut * [EXERCICIS > full 1 (activitat 2) * + full 2 (activitat 6) *; al quadern]

LÈXIC > els animals: vertebrats i invertebrats *; races autòctones (web); fantàstics (gàrgoles de les catedrals gòtiques); en perill d’extinció (http://pgalindote.blogspot.com.es; http://animalsenperill-raizacarla.blogspot.com.es/)

REDACCIÓ > descriu un animal fantàstic, o d’una espècie autòctona, o que estigui en perill d’extinció; a Blogger

Música de poetes: Porc, àudio amb lletra del poema de Josep Carner, cantat per Francesc Ten i Marc Egea [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LECTURA > Auca del bon boletaire * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

Tema 10

La poesia *. Poesia visual [EXERCICI-1 > crea un poema visual amb PIXLR o l’editor de dibuixos de Google Drive i penja’l a Blogger (exemples a Google Fotos *)] [EXERCICI-2 >  lectura d’un poema (mínim 10 versos); Música de poetes: cançons i poesia catalana; EXPOSICIÓ ORAL]

Les vocals a/e àtones * [EXERCICIS > fes els exercicis 14 a 127 de la unitat didàctica; en línia]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

COMPRENSIÓ LECTORA > Entrevista a Albert Bosch (Glops intermedi, text i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Els pronoms febles *. La substitució pronominal *. La combinació de pronoms * [EXERCICIS-1 > fes els exercicis de la unitat didàctica; en línia] [EXERCICIS-2 > fes els exercicis de la unitat didàctica; en línia]

REDACCIÓ > descriu un espectacle (no pot ser la projecció d’una pel·lícula) al qual hagis assistit; a Blogger

LECTURA > Auca de Ramon Llull * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

Música d’autor: Per jo i tots es ciclistes *, d’Antònia Font (lletra *) [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la tercera avaluació

DICTAT EXAMEN > les vocals a/e àtones * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 3a avaluació]

Tema 11

El text teatral *. Dagoll Dagom, Mar i cel (4m) *; Xesc Forteza, Majorica (8m) * [EXERCICIS > en línia]

Les vocals o/u àtones * [EXERCICIS > fes els exercicis 100 a 104 de la unitat didàctica; en línia]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

REDACCIÓ > naufragues a la Polinèsia amb tots els companys de classe; les balses de salvament només tenen cabuda per a dues persones i el corrent farà que les balses vagin a illes desertes diferents: amb quin company de la classe t’agradaria coincidir? Per què?; a Blogger

Marcadors i connectors textuals [EXERCICI * > (pots imprimir el full); al quadern]

Refranys *; dites i frases fetes * [EXERCICI > escriu cinc frases cadascuna de les quals contengui un refrany i cinc frases cadascuna de les quals contengui una dita o una frase feta; al quadern]

LECTURA > El flautista d’Hamelín * [EXERCICI > fes l’activitat 2 de la unitat didàctica; al quadern]

Els pronoms febles hi i en * [EXERCICI > escriu cinc frases amb el pronom feble hi i cinc frases amb el pronom feble en; al quadern]

Música d’autor: No ve d’un pam *, de La Trinca (vídeo amb lletra) [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

DICTAT EXAMEN > les vocals o/u àtones * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 3a avaluació]

.