FPB – Comunicació i societat (2016)

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Recursos d’aula específics per a Comunicació i societat (última actualització curs 2016-2017)

Ciències socials

Llengua catalana

Lengua castellana

 .

BLOGGER

Google Fotos

Google Drive

Google Classroom

 .

Qualificació: dues proves escrites cada avaluació (3 punts); feina a classe i a casa (6 punts); actitud (1 punt).