Llengua 3r ESO (2020)

.

Recursos d’aula específics per a Llengua catalana a 3r d’ESO

1a avaluació > Tema 1Tema 2 – (Tema 3)

2a avaluació > Tema 3 – Tema 4Tema 5Tema 6 – (Tema 7)

3a avaluació > Tema 7 – Tema 8Tema 9Tema 10 – Tema 11

.

Diccionari Llengua Catalana (Institut Estudis Catalans)

Diccionari Llengua Catalana Multilingüe

Traductor Apertium

Paraulògic

Wordle (un mot diari)

PlayWordy

Música de poetes: cançons i poesia catalana a Internet

.

Google Classroom

BLOGGER

Google Drive

Google Fotos

Documentals (comprensió i expressió oral; extra)

.

INTRODUCCIÓ

Qualificació: dues proves escrites cada avaluació, una d’aquestes sobre la lectura obligatòria (2 punts: 1 punt l’examen -lèxic (mots, expressions, conceptes) i dictat- i 1 punt la lectura); expressió oral (2 punts); feina a classe i a casa (4 punts); competències i actituds (2 punts).

S’ha d’aprovar la comprensió i l’expressió escrita (dictat i redacció), la comprensió i l’expressió oral (usos lingüístics a classe, exposició oral i lectura en veu alta), la lectura literària trimestral obligatòria, la feina a classe i a casa (inclou Google Drive, Blogger i quadern d’activitats) i les competències * i les actituds (“Deures dels alumnes”, Capítol III del Títol II del Decret 121/2010 *, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears) per aprovar l’avaluació.

.

Llibres de lectura obligatòria

Hi ha una obra literària de lectura obligatòria per a cada avaluació. També pots fer una altra lectura de caràcter extraordinari, amb un treball associat que t’indicarà el professor o la professora: aquesta activitat podrà tenir una valoració de fins a 0.25 punts, que seran afegits a la nota global de fi de curs (aquesta haurà de ser superior a 5/10 punts per aplicar la millora en la qualificació final).

.

PRIMER TRIMESTRE

Tema 1

La narrativa [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 01. La narrativa i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) característiques del gènere narratiu, b) les tècniques narratives, c) l’estructura de la trama, d) el punt de vista, e) el narrador o veu narrativa, f) els personatges, g) el temps, h) l’espai, i) els gèneres narratius; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les correspondències so/grafia (I) * i correspondències so/grafia (II) *. L’alfabet *. El dígraf *. La síl·laba (tònica i àtona) *. La síl·laba (I) * i síl·laba (II) *. El diftong i el hiat (I) * i diftong i el hiat (II) *. Les normes d’accentuació (I) * i normes d’accentuació (II) * [EXERCICI > a partir del text La tornada a l’escola és cosa de les mares (encara) *, escriu al quadern: a) cinc mots que no presentin correspondència exacta so-lletra en el català de Mallorca, b) deu mots que duguin dígraf, diferenciant entre (1) cinc mots en què podem separar el dígraf en dues síl·labes independents, (2) cinc mots en què no es pot separar el dígraf en síl·labes diferents, c) deu mots amb diftong, diferenciant entre: (1) cinc mots amb diftong creixent, (2) cinc mots amb diftong decreixent, d) tres mots amb hiat, e) tots els mots amb accent gràfic del primer i el segon paràgraf, diferenciant entre: (1) mots aguts, (2) mots plans, (3) mots esdrúixols]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original: assenyala les faltes amb bolígraf vermell

EXPOSICIÓ ORAL > Els gats mostren el mateix afecte que els infants, i més que els gossos * [EXERCICI > fes al quadern un esquema/guió/resum del text; temps per a l’exposició oral: 50-70 segons; la teva opinió personal és molt important!]

L’oració *. Les normes de concordança *. La concordança de gènere en el sintagma nominal *. La concordança de nombre en el sintagma nominal * [EXERCICI > escriu al quadern: a) tres oracions amb algun error de concordança de gènere al SN subjecte, b) tres oracions amb qualque error de concordança de nombre en el SN subjecte, c) oracions amb les següents estructures -i funcions, quan s’indiqui-: (1) verb, (2) determinant + determinant possessiu + nom + SPrep/CN + verb + SAdv/CCM, (3) determinant + nom + SAdj + verb + SN/CD + SPrep/CI, (4) determinant + nom + SPrep/CN + verb + SN/CD + SAdv/CCL, (5) determinant + nom + adjectiu + verb + SN/CD + SPrep/CCT, (6) SAdv/CCT + determinant + nom + verb + SPrep/CCL, (7) SPrep/CCL + determinant + nom + adjectiu + verb + SPrep/CCT]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys tres mots del vocabulari d’atletisme

COMPRENSIÓ ORAL I MEMÒRIA > el món de la moda (TVC, programa ‘caçadors de paraules’; documental 21m) [EXERCICI > comprensió oral i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

La derivació *: prefixació * i sufixació * [EXERCICI > escriu al quadern: a) set mots amb prefix, el lexema -mot primitiu- dels quals comenci per p, b, m, n, r, s i x, b) dotze mots amb sufix (atenció a la diferenciació entre flexió i derivació *), el lexema -mot primitiu- dels quals acabi en a, e, i, o, u, s, l, r, m, n, ny i g, c) cinc oracions, cadascuna amb tres mots que duguin prefix o sufix]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada llegir? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per la lectura (gèneres, temàtica, personatges, escriptors/escriptores…)

RAMON LLULL

Literatura Edat Mitjana i Humanisme * (segles IX-XIV; esquema) [estudi]

Europa: 1.000 anys d’història * (animació, 4m) [extra]

Història de Catalunya. Segles XI-XIII – Dragui * (TVC, documental-animació, 45m) [extra]

Auca de Jaume I ‘el Conquistador’ (1208-1276) * [extra]

Auca de Ramon Llull (1232-1316) * [extra]

Ramon Llull * (TVC, documental, 60m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Jo, Ramon Llull * (TVC, documental-ficció, 95m) [extra]

ANÀLISI LITERÀRIA > Ramon Llull [EXERCICI > grup de dos alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 01. Ramon Llull: Llibre de les bèsties i contestau les preguntes * sobre el fragment del Llibre de les bèsties; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Tema 2

El gènere teatral * [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 02. El gènere teatral i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) característiques del gènere teatral, b) el text teatral, c) l’estructura de l’obra teatral, d) el discurs teatral, e) l’espai, f) gèneres i subgèneres dramàtics; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

L’accentuació: accent obert i accent tancat * [EXERCICI > escriu, al quadern: a) deu mots aguts, dels quals: (1) tres substantius amb é/és/én, (2) tres substantius amb è/ès/èn, (3) dos adjectius amb ó/ós, (4) dos adjectius amb ò/òsb) dotze mots plans, dels quals: (1) tres mots amb é, (2) tres mots amb è, (3) tres mots amb ó, (4) tres mots amb ò, c) dotze mots esdrúixols, dels quals: (1) tres mots amb é, (2) tres mots amb è, (3) tres mots amb ó, (4) tres mots amb ò, d) dues frases en què cadascuna contengui alhora dos mots amb é i dos mots amb ó, un dels quals sigui mot agut, dos siguin mots plans i un sigui mot esdrúixol, e) dues frases que contenguin alhora dos mots amb è i dos mots amb ò, un dels quals sigui mot agut, dos siguin mots plans i un sigui mot esdrúixol]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original: assenyala les faltes amb bolígraf vermell

EXPOSICIÓ ORAL > grup de tres alumnes [EXERCICI > tres amics decidiu fer un viatge i us trobau en la següent situació comunicativa: (1) un de vosaltres vol viatjar al lloc X, (2) un altre membre del grup té uns gustos o interessos completament diferents i proposa d’anar a Y, (3) el tercer company de viatge ha de trencar l’empat triant entre X i Y o bé proposant una destinació alternativa Z que pugui ser acceptada pels seus amics; temps per a l’exposició oral: 4-6 minuts. Podeu fer ús de presentació multimèdia; recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo]

LECTURA > Els mites i la mitologia * (Teseu, Minotaure, Ariadna, Dèdal i Ícar) [EXERCICI > llegeix el text i cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

L’adjectiu *. L’oració subordinada adjectiva *. L’oració de relatiu * [EXERCICI > al quadern: a) escriu cinc adjectius que presentin variació de gènere i de nombre a les quatre formes, b) escriu tres adjectius que presentin variació de gènere només a les dues formes del singular, c) escriu tres adjectius que presentin variació de gènere només a les dues formes del plural, d) escriu tres oracions que incloguin una clàusula subordinada adjectiva en el SN subjecte (oracions de relatiu amb la funció CN)]

COMPRENSIÓ ORAL I MEMÒRIA > Amics a la carta (TVC; documental 50m) [EXERCICI > comprensió oral i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys tres mots del vocabulari de bàsquet

La composició * [EXERCICI > escriu al quadern; a) dos mots compostos per a cadascuna de les següents combinacions: (1) substantiu + substantiu = substantiu [exemple: capicua], (2) substantiu + adjectiu = adjectiu [exemple: camacurt], (3) substantiu + verb = verb [exemple: capficar], (4) verb + substantiu = substantiu [exemple: tallaungles], (5) adjectiu + substantiu = substantiu [exemple: altaveu]b) vint mots compostos que incloguin alhora dues de les partícules gregues següents [exemple: telègraf]: (1) antropo-, biblio-, crono-, xeno-, esquizo-, foto-, hexa-, micro-, tele-, psico-, (2) -grafia, -fília, -scopi, -frènia, -teràpia, -fàgia, -metre, -ònim, -fòbia, -teca, c) deu mots compostos inventats originals, dels quals: (1) cinc mots compostos que semblin de caràcter popular; exemple: zeromotivat], (2) cinc mots compostos que semblin cultismes; exemple: microteca]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la primera avaluació (llegir en veu alta *)

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada escriure? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per l’escriptura (gèneres, temàtica, punt de vista narratiu, personatges…)

AUSIÀS MARCH

Literatura Renaixement i Decadència * (segles XV-XVIII; esquema) [estudi]

Ausiàs March * (Edu3.cat; documental 11m) [estudi]

Auca d’Ausiàs March * [extra]

Ausiàs March * (TVV; documental 28m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Ausiàs March: Veles e vents * (vídeo del poema cantat per Raimon; text poema * (original); text poema * (adaptació al català actual) [estudi]

ANÀLISI LITERÀRIA > Ausiàs March [EXERCICI > grup de dos alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 02. Ausiàs March: Veles e vents i contestau les preguntes * sobre el poema Veles e vents; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Tema 3

La poesia: anàlisi mètrica (I) *, anàlisi mètrica (II); figures retòriques *; temes i tòpics poètics * [EXERCICI-1 > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 03. La poesia i aportau informació, de manera ordenada i clarament exemplificada, sobre els següents aspectes: a) anàlisi mètrica: (1) mesura dels versos, (2) estrofisme, (3) tipus de rimes, b) figures retòriques: (1) recursos fònics, (2) recursos morfosintàctics, (3) recursos semàntics, c) temes poètics, d) tòpics literaris; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar] [EXERCICI-2 > comenta els aspectes formals (estrofes, mètrica, rima i ritme) del poema La vaca cega *, de Joan Maragall; al quadern]

L’accent diacrític (normes 2017) * i la dièresi * [EXERCICI-1 > escriu al quadern: a) una frase per a cada parell de monosíl·labs que es diferencien ortogràficament perquè un d’ells duu accent diacrític (els dos mots han d’aparèixer a la mateixa frase; exemple: Mon pare vol fer la volta al món.), b) cinc mots que duguin dièresi i al costat d’aquests escriu almenys un mot de la mateixa família sense dièresi a la mateixa vocal (exemple: països – país)] [EXERCICIS-2 > fes els exercicis 178 a 182 de la unitat didàctica; en línia]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original: assenyala les faltes amb bolígraf vermell

EXPOSICIÓ ORAL > Deliciós o repugnant? On és la frontera del gust? * [EXERCICI > què és el que t’ha cridat més l’atenció d’aquest article?; temps per a l’exposició oral: 50-70 segons; la teva opinió personal és molt important!]

Els pronoms personals forts * [EXERCICI > al quadern: fes les dues activitats que hi ha a la pàgina web enllaçada i corregeix les teves respostes segons el solucionari adjunt]

Els pronoms personals febles * [EXERCICI > al quadern: fes les dues activitats que hi ha a la pàgina web enllaçada i corregeix les teves respostes segons el solucionari adjunt]

COMPRENSIÓ ORAL I MEMÒRIA > el suport vital bàsic * (documental 11m) [EXERCICI > comprensió oral i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys tres mots del vocabulari de ciclisme

L’habilitació * [EXERCICI > crea un document a Google Drive amb el títol S3. Tema 03. L’habilitació i contesta les sis preguntes * de la unitat didàctica; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada el cinema? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès pel cinema (pel·lícules, actors/actrius, direcció, filmació…)

JOANOT MARTORELL

Literatura Renaixement i Decadència * (segles XV-XVIII; esquema) [estudi]

Joanot Martorell * (documental 8m) [estudi]

Auca de Joanot Martorell * [extra]

Joanot i Tirant: lletres i batalles * (documental-ficció 40m) [extra]

Joanot Martorell * (TVV; documental 55m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

EQUIP D’INVESTIGACIÓ > Joanot Martorell [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 03. Joanot Martorell: Tirant lo Blanc i contestau les preguntes d’aquest webquest sobre Joanot Martorell i la seva gran obra Tirant lo Blanc, tenint en compte la següent distribució de tasques: un historiador, dos aventurers i un fotògraf; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

.

SEGON TRIMESTRE

Tema 4

La comunicació verbal i no verbal * [EXERCICI-1 > grup de quatre alumnes; a) creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 04. La comunicació verbal i no verbal i aportau informació sobre la comunicació no verbal, especialment pel que fa a la interpretació del llenguatge corporal; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar] [EXERCICI-2 > mateix grup d’abans; a partir de la informació del document anterior, elaborau una presentació multimèdia que us pugui servir de suport per a una exposició oral sobre la comunicació no verbal, amb una durada de 3-4 minuts; recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo; quan acabeu l’activitat compartiu la presentació amb el vostre professor amb permís d’editar o de visualitzar, segons el suport utilitzat]

EXPOSICIÓ ORAL > grup de quatre alumnes; presentació del treball sobre la comunicació no verbal, amb el suport de la presentació multimèdia realitzada; temps per a l’exposició oral: 3-4  minuts]

Els sons vocàlics àtons *. La vocal neutra a/e (I) * i vocal neutra a/e (II) * [EXERCICI-1 > a partir del text Què és l’adolescència? *, indica al quadern: a) cinc substantius masculins i cinc substantius femenins que segueixen la regla general per a l’escriptura de la vocal neutra, b) un substantiu masculí i un substantiu femení que siguin excepcions a la regla general, c) cinc exemples de desinències verbals que duguin el so de vocal neutra a la penúltima o a l’última lletra del mot -i explica la norma ortogràfica que en regeix l’escriptura] [EXERCICIS-2 > fes els exercicis 220 a 224 de la unitat didàctica; en línia]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original: assenyala les faltes amb bolígraf vermell

COMPRENSIÓ ORAL I MEMÒRIA > Amor programat (TVC; documental 50m) [EXERCICI > comprensió oral i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

El verb (I): els verbs regulars; els modes i temps verbals [EXERCICI > en línia: practica la conjugació de verbs de les distintes categories amb diferents temps verbals del mode indicatiu]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys tres mots del vocabulari de gimnàstica

La formació històrica del lèxic català *; esquema * [EXERCICI-1 > al quadern: a) escriu cinc mots d’origen àrab que no comencin per al-, b) escriu cinc mots d’origen castellà que no acabin en -o, c) escriu cinc mots d’origen italià que no tenguin relació amb la música i el teatre, d) escriu cinc mots d’origen francès que no tenguin relació amb la cuina, e) escriu cinc mots d’origen anglès que no tenguin relació amb la tecnologia, la ciència i els esports] [EXERCICI-2 > crea un document a Google Drive amb el títol S3. Tema 04. Paraules patrimonials i cultismes i contesta les cinc preguntes * de la unitat didàctica; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

LECTURA > Els vuit indicadors que mostren la desigualtat entre homes i dones * [EXERCICI > llegeix el text i cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada la música? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per la música (estils, cantants, instruments…)

CULTURA I SOCIETAT SEGLES XVI a XVIII

Literatura Renaixement i Decadència * (segles XV-XVIII; esquema) [estudi]

Els Xuetes, crònica dels jueus conversos de Mallorca * (IB3; documental 50m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Guerra de Successió. 1714 El cas dels catalans * (TVC; documental 76m) [extra]

H – El paper de les dones a la Guerra de Successió * (curtmetratge 34m) [extra]

Guerra de Successió a Mallorca. La Resistència (1715-2015) * (documental 30m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

L’arribada dels borbons a Mallorca significa violacions, humiliacions i espoli econòmic * [extra]

La persecució política de la llengua catalana * [extra]

EQUIP D’INVESTIGACIÓ > la ‘decadència’ de la literatura catalana culta [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 04. Cultura i societat a Mallorca (segles XVI a XVIII) i contestau les preguntes *, tenint en compte la següent distribució de tasques: un coordinador-revisor, dos investigadors-redactors i un grafista-dissenyador responsable de la presentació gràfica i d’elaborar un document multimèdia com a suport d’una exposició oral; recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo; quan acabeu l’activitat compartiu els dos treballs amb el vostre professor amb permís d’editar]

Tema 5

Els textos periodístics (I): notícia, crònica i reportatge * [EXERCICI-1 > al quadern; posa títol als tres textos de l’apartat de comprensió lectora *] [EXERCICI-2 > crea un document a Google Drive amb el títol S3. Tema 05. La notícia i redacta dues notícies seguint les indicacions de l’apartat d’expressió escrita *; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar] [EXERCICI-3 > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 05. La crònica i el reportatge i redactau una crònica o un reportatge sobre una sortida didàctica que hagueu fet recentment; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les vocals o/u àtones (I) * i vocals o/u àtones (II) * [EXERCICI-1 >  al quadern: a) escriu tres frases cadascuna de les quals contengui alhora un nom o un adjectiu acabat en -o i un nom o un adjectiu acabat en -u, b) escriu cinc frases que contenguin alhora un mot popular i un cultisme de la mateixa família * que es diferenciïn en l’ús de la o i la u en síl·laba àtona, c) escriu cinc frases que contenguin alhora tres mots que poden presentar dificultats * en l’ús de la o i la u en síl·laba àtona] [EXERCICIS-2 > fes els exercicis 202 a 213 de la unitat didàctica; en línia]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original: assenyala les faltes amb bolígraf vermell

El verb (II): els verbs irregulars [EXERCICI > en línia: practica la conjugació de verbs de les distintes categories amb diferents temps verbals del mode subjuntiu]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys tres mots del vocabulari d’handbol

Els registres lingüístics * [EXERCICI > en línia, fes l’activitat sobre registres lingüístics]

COMPRENSIÓ ORAL I MEMÒRIA > el pilot automàtic (TVC; documental 50m) [EXERCICI > comprensió oral i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada viatjar? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès pels viatges (llocs, estils, companys, activitats…)

JACINT VERDAGUER

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

La Renaixença * (Edu3.cat, documental, 25m) [estudi]

Jacint Verdaguer * (Viure i escriure, documental, 57m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Auca de Jacint Verdaguer * [extra]

Jacint Verdaguer: Lo comte Arnau * (text poema *; recitat, 4m) [estudi]

Joan Alcover: La Balanguera * (text poema *; cantat per Maria del Mar Bonet, 4m) [estudi]

Miquel Costa i Llobera: El pi de Formentor * (cantat per Maria del Mar Bonet, 5m; text poema *; versió recitada per nins *, 3m) [estudi]

EQUIP D’INVESTIGACIÓ > la ‘renaixença’ de la literatura catalana culta [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 05. Cultura i societat a Mallorca (segle XIX) i contestau les preguntes *, tenint en compte la següent distribució de tasques: un coordinador-revisor, dos investigadors-redactors i un grafista-dissenyador responsable de la presentació gràfica i d’elaborar un document multimèdia com a suport d’una exposició oral; recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo; quan acabeu l’activitat compartiu els dos treballs amb el vostre professor amb permís d’editar]

Tema 6

Els textos periodístics (II): l’entrevista * [EXERCICI > crea un document a Google Drive amb el títol S3. Tema 06. L’entrevista i entrevista’t a tu mateix: hi ha d’haver preguntes sobre l’institut, caràcter, amistats, aficions…; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

EXPOSICIÓ ORAL > grup de dos alumnes [EXERCICI > preparau una entrevista en profunditat: (1) tema i personatge de lliure elecció, (2) l’entrevistador mostra un bon coneixement del tema i/o del personatge, (3) to ‘versemblant’, independentment de la realitat o la ficció del contingut; temps per a l’exposició oral: 3-5 minuts; podeu fer ús de presentació multimèdia; recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo]

Les consonants: grafies b/v * [EXERCICIS > fes els exercicis 193 a 201 de la unitat didàctica; en línia]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original: assenyala les faltes amb bolígraf vermell

COMPRENSIÓ ORAL I MEMÒRIA > Quines seran les feines del futur? (TVC; documental 50m) [EXERCICI > comprensió oral i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

El verb (III): les formes no personals i les perífrasis verbals * [EXERCICI > en línia: practica la conjugació de verbs de les distintes categories amb diferents formes no personals del verb]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys tres mots del vocabulari de muntanyisme

La precisió lèxica * [EXERCICI-1 > al quadern: a) reescriu aquestes frases * corregint els pleonasmes o les redundàncies] [EXERCICI-2 > al quadern: reescriu aquestes frases * substituint els mots jòquer o genèrics per uns altres de més precisos] [EXERCICI-3 > al quadern: reescriu aquestes frases * suprimint les falques o crosses lingüístiques] [EXERCICI-4 > a les següents frases *: (1) indica el tipus de defecte, 2) reescriu-les corregint els defectes; al quadern]

LECTURA > El còctel que enganxa més els joves * [EXERCICI > llegeix el text i cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la segona avaluació

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada l’esport? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per l’esport (pràctica, seguiment…)

ÀNGEL GUIMERÀ

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Àngel Guimerà * (Edu3.cat; documental 18m) [estudi]

Auca d’Àngel Guimerà * [extra]

Àngel Guimerà: Mar i cel * (representació de Dagoll Dagom; fragment promocional, 5m) [estudi]

Àngel Guimerà: Terra baixa * (pel·lícula; 100m) [extra]

ANÀLISI LITERÀRIA > Àngel Guimerà [EXERCICI > grup de dos alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 06. Àngel Guimerà: Terra baixa i contestau les preguntes * sobre Àngel Guimerà i l’obra Terra Baixa després de visualitzar-ne la pel·lícula *; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Tema 7

Els textos periodístics (III): els textos d’opinió * [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 07. Els textos d’opinió i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) els gèneres d’opinió escrits, b) l’opinió oral, c) feis els exercicis * 1 a 8 d’aquesta pàgina; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les consonants: grafies p/b, t/d, c/g * [EXERCICI-1 > fes l’activitat de síntesi 1 * i penja la imatge resultant a Blogger] [EXERCICIS-2 > fes els exercicis * 4 i 5 de la unitat didàctica; al quadern]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original: assenyala les faltes amb bolígraf vermell

EXPOSICIÓ ORAL > De pati futbolcèntric a espai de joc igualitari * [EXERCICI > contrasta el contingut de l’article amb la situació a l’IES Joan Alcover i aporta possibles solucions; temps per a l’exposició oral: 50-70 segons; la teva opinió personal és molt important!]

Les propietats del text * [EXERCICI > crea un document a Google Drive amb el títol S3. Tema 07. Propietats del text i contesta-hi les següents preguntes * de la unitat didàctica: exercici 1 de ‘coherència’; apartats 1 i 3 de l’exercici 1 de ‘cohesió’; exercicis 1 i 4 d’ ‘adequació’; exercicis 1 i 2 de ‘correcció’. Quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys tres mots del vocabulari de natació

COMPRENSIÓ ORAL I MEMÒRIA > la ciutat intel·ligent (TVC; documental 50m) [EXERCICI > comprensió oral i argumentació; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada la cuina? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per la gastronomia (cuinar, menjar…)

NARCÍS OLLER

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Narcís Oller * (Edu3.cat; documental 15m) [estudi]

ANÀLISI LITERÀRIA > Narcís Oller [EXERCICI > grup de dos alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 07. Narcís Oller i contestau les preguntes 320 i 321 * sobre Narcís Oller i la seva obra; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

.

TERCER TRIMESTRE

Tema 8

La ràdio i la televisió [EXERCICI-1 > creació en grup de dos alumnes d’un document sonor sobre un tema d’interès de lliure elecció. Creau i editau el fitxer corresponent al guió * (els elements de color vermell són merament orientatius, de manera que els heu de completar o substituir i en el document final tota la lletra ha de ser negra) abans de fer-ne l’enregistrament amb TwistedWave. Desau l’enregistrament en format mp3 i enviau-lo -juntament amb el guió en format pdf- per correu electrònic al vostre professor, amb el títol S3. Tema 08. Ràdio: guió i enregistrament, indicant el nom dels autors del treball] [EXERCICI-2 > Creació en grup de quatre alumnes d’un guió per a un audiovisual o un curtmetratge. Creau i editau el fitxer corresponent al guió * (els elements de color vermell són merament orientatius, de manera que els heu de  substituir/completar i en el document final tota la lletra ha de ser negra). Baixau el document en format pdf i enviau-lo per correu electrònic al vostre professor, amb el títol S3. Tema 08. Audiovisual: guió, indicant el nom dels autors del treball]

Les consonants: grafies j/g, x/ix, tx/ig * [EXERCICIS > fes els exercicis * 331 a 333 i 349 a 351 de la unitat didàctica; en línia]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original: assenyala les faltes amb bolígraf vermell

EXPOSICIÓ ORAL > Pares obedients, fills desobedients * [EXERCICI > contrasta el contingut de l’article amb la teva situació personal i la dels teus amics: valora els fets i aporta el teu punt de vista; temps per a l’exposició oral: 50-70 segons; la teva opinió personal és molt important!]

Els signes de puntuació * [EXERCICIS > crea un document a Google Drive amb el títol S3. Tema 08. Els signes de puntuació i fes-hi els exercicis 145, 146, 148, 149, 150, 170, 173 i 174 de la unitat didàctica. Quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys tres mots del camp semàntic del temps meteorològic * (no pots repetir cap mot)

COMPRENSIÓ ORAL I MEMÒRIA > Enganyar la mort: camí a la immortalitat? (vídeo; documental 50m) [EXERCICI > comprensió oral i argumentació; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys tres mots del vocabulari de futbol

LECTURA > A favor de la desaparició del ‘cash’: un món sense efectiu, un món millor * [EXERCICI > llegeix el text i cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

REDACCIÓ > treball a Blogger: Què canviaries en aquest institut? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre les millores que implementaries a l’IES Joan Alcover: han de ser propostes factibles!

JOAN MARAGALL

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Joan Maragall: La vaca cega * (poema recitat, 4m); Cant espiritual * (poema recitat, 4m); Oda a Espanya * (poema recitat, 2m; text poema *) [estudi]

ANÀLISI LITERÀRIA > Llegir poesia * [EXERCICI-1 > grup de dos alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 08. Llegir poesia: Joan Maragall i contestau la pregunta 27 *; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar] [EXERCICI-2 > grup de dos alumnes; preparau una lectura dramatitzada d’un dels quatre poemes de la unitat didàctica *] [EXERCICI-3 > fes els exercicis 21, 22 i 26 de la unitat didàctica *; en línia]

Tema 9

Prediccions, previsions i consells [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 09. Prediccions, previsions i consells i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) definició clara i senzilla que permeti entendre la diferència entre una predicció i una profecia, b) quatre exemples de predicció sobre el teu futur, c) quatre exemples de predicció sobre el futur de la humanitat, d) quatre exemples de predicció sobre el futur de la vida a la Terra, e) opinió del grup sobre les profecies; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les consonants: grafies s/ss/c/ç/z * [EXERCICIS-1 > fes els exercicis 254 a 259 de la unitat didàctica; en línia] [EXERCICIS-2 > fes els exercicis * 440 a 449 de la unitat didàctica; en línia]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original: assenyala les faltes amb bolígraf vermell

EXPOSICIÓ ORAL > Quant i com (ens) estimen els fills? * [EXERCICI > contrasta el contingut de l’article amb la teva situació personal: valora els fets i aporta el teu punt de vista; temps per a l’exposició oral: 50-70 segons; la teva opinió personal és molt important!]

Els connectors textuals (I) * [EXERCICIS > crea un document a Google Drive amb el títol S3. Tema 09. Connectors textuals i contesta-hi les preguntes * 424 a 438 de la unitat didàctica; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

COMPRENSIÓ ORAL I MEMÒRIA > Com seran les aules del segle XXI? (vídeo; documental 50m) [EXERCICI > comprensió oral i argumentació; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

REDACCIÓ > treball a Blogger: Què t’agrada més de tu i de la teva vida? I què canviaries? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre la teva autopercepció

SANTIAGO RUSIÑOL

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Santiago Rusiñol, motor del modernisme * (TVC, documental, 30m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Tema 10

La publicitat * [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 10. La publicitat i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) origen de la publicitat, b) com es crea una marca, c) com ens ‘enganxa’ la publicitat, d) triau un anunci publicitari ‘estàtic’ (no audiovisual) i descriviu-ne i analitzau-ne la marca, el logo, el lema o eslògan, la imatge, el text clar i la lletra menuda, e) creau un anunci publicitari de tema lliure. Hi ha d’haver: marca, logo, lema o eslògan, imatge, text clar i lletra menuda. Feis servir Google Drive Dibuixos; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les consonants: grafies m/n/ny/mp * i h *

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original: assenyala les faltes amb bolígraf vermell

EXPOSICIÓ ORAL > Els adolescents creixen a cinc ritmes diferents * o A l’insti he canviat d’amics * [EXERCICI > fes un esquema/guió/resum del text; temps per a l’exposició oral: 50-70 segons; la teva opinió personal és molt important!]

Els connectors textuals (II): preposicions * i adverbis * [EXERCICI-1 > fes l’exercici * sobre l’ús de per i per a que hi ha al final de la unitat didàctica; en línia] [EXERCICI-2 > fes els tres darrers exercicis * sobre adverbis que hi ha al final de la unitat didàctica; en línia]

COMPRENSIÓ LECTORA I MEMÒRIA > Els deu reptes de la humanitat * [EXERCICIS > a) llegeix el text i cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern, b) comprensió lectora i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut de la lectura, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la tercera avaluació

REDACCIÓ > treball a Blogger: Descriu el teu barri o el teu poble. Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el lloc on resideixes habitualment

VÍCTOR CATALÀ (CATERINA ALBERT)

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Víctor Català (Caterina Albert) * (Viure i escriure, documental, 65m) [extra]

Tema 11

La llengua catalana: territori i parlants; variació social i geogràfica *; registres. Vikipèdia: puntuació mundial; Google i l’estat del català a la xarxa *; presència internacional de la llengua catalana * [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol S3. Tema 11. La llengua catalana a l’actualitat i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) territoris on es parla català, b) principals dialectes catalans, c) coneixement de la llengua catalana a les illes Balears, d) ús de la llengua catalana a les illes Balears, e) presència internacional de la llengua catalana; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les consonants: grafies grafies l/l·l/ll *; r/rr *

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original: assenyala les faltes amb bolígraf vermell

EXPOSICIÓ ORAL > Si em dones el poder, no hauré de lluitar * [EXERCICI > fes un esquema/guió/resum del text; temps per a l’exposició oral: 50-70 segons; la teva opinió personal és molt important!]

Les interferències lingüístiques * Contacte lingüístic * (vídeo; documental 30m) [EXERCICI > corregeix els barbarismes (castellanismes); al quadern]

Els connectors textuals (III): conjuncions *. La concordança de gènere en el sintagma nominal. La concordança de nombre en el sintagma nominal [EXERCICIS > en línia: a) fes els exercicis 519, 520, 524, 546, 549 i 550 de la unitat didàctica, b) fes els exercicis 1, 2, 5 i 6 de la unitat didàctica]

COMPRENSIÓ ORAL I MEMÒRIA > Vivim massa enganxats al mòbil? Diversió o addicció? (vídeo; documental 50m) [EXERCICI > comprensió oral i argumentació; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

REDACCIÓ > treball a Blogger: Què canviaries a les classes de llengua catalana? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre les millores que proposaries per a les classes de llengua catalana

JOSEP CARNER

El gos (poema recitat per un nin)

L’elefant (poema recitat per un nin)

.