Llengua 1r ESO (2020)

.

Recursos d’aula específics per a Llengua catalana a 1r d’ESO

1a avaluació > Tema 1Tema 2 – (Tema 3)

2a avaluació > Tema 3Tema 4Tema 5Tema 6 – (Tema 7)

3a avaluació > Tema 7Tema 8Tema 9Tema 10Tema 11

.

Diccionari Llengua Catalana (Institut Estudis Catalans)

Diccionari Llengua Catalana Multilingüe

Traductor Apertium

Paraulògic

Wordle (un mot diari)

PlayWordy

Música de poetes: cançons i poesia catalana a Internet

Una mà de contes

.

Google Classroom

BLOGGER

Google Drive

Google Fotos

.

INTRODUCCIÓ

Qualificació: dues proves escrites cada avaluació, una d’aquestes sobre la lectura obligatòria (2 punts: 1 punt l’examen -comprensió oral i lectora, lèxic (mots, expressions, conceptes) i dictat- i 1 punt la lectura); expressió oral (2 punts); feina a classe i a casa (4 punts); competències i actituds (2 punts).

S’ha d’aprovar la comprensió i l’expressió escrita (dictat i redacció), la comprensió i l’expressió oral (usos lingüístics a classe, exposició oral i lectura en veu alta), la lectura literària trimestral obligatòria, la feina a classe i a casa (inclou Google Drive, Blogger i quadern d’activitats) i les competències * i les actituds (“Deures dels alumnes”, Capítol III del Títol II del Decret 121/2010 *, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears) per aprovar l’avaluació.

.

Llibres de lectura obligatòria

Hi ha una obra literària de lectura obligatòria per a cada avaluació. També pots fer una altra lectura de caràcter extraordinari, amb un treball associat que t’indicarà el professor o la professora: aquesta activitat podrà tenir una valoració de fins a 0.25 punts, que seran afegits a la nota global de fi de curs (aquesta haurà de ser superior a 5/10 punts per aplicar la millora en la qualificació final).

Lectura 3a avaluació > Rondalles mallorquines

.

PRIMER TRIMESTRE

Tema 1

La comunicació humana * (gràfic *). La comunicació humana verbal i no verbal * (imatges) [EXERCICIS > Fes els exercicis 1 a 12 (apartat ‘Activitats’) de la unitat didàctica sobre comunicació humana *; obre un document a Google Drive amb el títol S1. Tema 01. La comunicació humana i contesta les preguntes (destaca-les en negreta) de manera ordenada; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

Les correspondències so/grafia *. L’alfabet *. El dígraf *. La síl·laba (tònica i àtona) *. La síl·laba (separació) *. El diftong i el hiat * [EXERCICI > a partir del text de Maria Climent Tingues un amic *, indica, al quadern: a) cinc mots que no presentin correspondència exacta so-grafia en el català de Mallorca, b) tots els mots que duguin dígraf, diferenciant entre (1) aquells en què podem separar el dígraf en dues síl·labes independents, (2) els que no es poden separar en síl·labes diferents, c) tots els mots amb diftong, diferenciant entre: (1) mots amb diftong creixent, (2) mots amb diftong decreixent, d) tres mots amb hiat]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

Les categories gramaticals * [EXERCICIS > copia i respon les preguntes * (també pots imprimir el document); al quadern]

LECTURA > Marieta i el mort * (rondalla del País Valencià) [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

L’ús del diccionari. Tipus de diccionaris *. Diccionari general de la llengua; descripció entrades: entrada 1 * / entrada 2 *. Diccionari enciclopèdic o enciclopèdia. Diccionari multilingüeDCVB- Alcover/Moll. Traductor automàtic [EXERCICI > al quadern; en base a l’entrada institut del DLC, explica com s’hi indica: a) la informació gramatical, b) les marques d’ús, c) les accepcions, d) les subentrades, e) les definicions, f) els exemples]

AUDIOVISUAL > Què li passa a la Nora? (conte; audiovisual, 9m) [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

REDACCIÓ > fes una presentació personal a Blogger (tingues en compte les normes de publicació i inclou una foto teva de qualsevol època a la zona superior dreta de l’entrada)

Música de poetes: La Balanguera, àudio amb lletra del poema de Joan Alcover, cantat per Maria del Mar Bonet (vídeo amb imatges d’època *) [Versió de Chenoa *; versió coral UIB amb Joan Pons *] [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

DICTAT EXAMEN > Com afecta la calor el teu cos? * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 1a avaluació]

Tema 2

Diferències entre llengua oral i llengua escrita. Llengua escrita: treballs i apunts * [EXERCICIS > copia i respon les preguntes 1 a 6 * (també pots imprimir el document) al quadern]

Com fer una bona presentació. Com dissenyar bones diapositives *

EXPOSICIÓ ORAL (individual) > descriu les característiques d’una flor o d’un arbre que t’agradi molt i explica quines sensacions i emocions et transmet (penja la imatge de referència a Blogger: mida gran i alineació esquerra). Recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo

L’accentuació: normes d’accentuació *; accent obert i accent tancat * [EXERCICIS > copia i respon les preguntes del document 1 * i del document 2 * (també pots imprimir els documents); al quadern]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

LECTURA > El pi de les pinyes d’or * (rondalla del Principat de Catalunya) [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

El substantiu i l’adjectiu: gènere * [EXERCICIS > copia i respon les preguntes * (també pots imprimir el document); al quadern]

Ús del llenguatge: sentit propi i sentit figurat * [EXERCICI > escriu una frase amb cadascun dels sentits dels exemples que surten a la teoria; obre un document a Google Drive amb el títol S1. Tema 02. Sentit propi i sentit figurat i fes-hi l’activitat; quan acabis la tasca comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

LÈXIC > la família * [EXERCICI > explica la relació de parentiu familiar (amb definició i exemples) dels mots cunyada, oncle, sogra, fillol, nora i gendre; al quadern]

EXPOSICIÓ ORAL (grup de 3 alumnes) > posau veu a la pantomima Bebès * (vídeo), d’El Tricicle

REDACCIÓ > fes una entrada a Blogger sobre Joan Alcover i Maspons

Música de poetes: La casa que vull, àudio amb lletra del poema de Joan Salvat-Papasseit, cantat per Lluís Llach [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la primera avaluació (llegir en veu alta *)

JOC > troba la paraula amagada (animals; cos humà; roba)

DICTAT EXAMEN > Gelats amb ciència * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 1a avaluació]

Tema 3

Tipus de textos *. El text narratiu *. Narració breu: El sabater i els minairons (conte; audiovisual, 10m) [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

REDACCIÓ > escriu un conte o una llegenda, originals teus; a Blogger

L’accent diacrític *. La dièresi * [EXERCICIS > a) escriu al quadern una frase per a cada parell de monosíl·labs que es diferencien ortogràficament perquè un d’ells duu accent diacrític (els dos mots han d’aparèixer a la mateixa frase; exemple: Mon pare vol fer la volta al món.), b) escriu al quadern cinc mots que duguin dièresi i al costat d’aquests escriu almenys un mot de la mateixa família que dugui accent a la mateixa vocal (exemple: països – país)]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

El substantiu i l’adjectiu: nombre *. Graus de l’adjectiu * [EXERCICIS > a) passa de singular a plural el següent text *; obre un document a Google Drive amb el títol S1. Tema 03. El substantiu i l’adjectiu: nombre i fes-hi l’activitat; quan acabis la tasca comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar, b) tenint en compte les característiques dels companys de classe, escriu tres frases que contenguin almenys un adjectiu en grau positiu, tres frases amb un adjectiu en grau comparatiu i tres frases amb un adjectiu en grau superlatiu (nou exemples en total); a Blogger]

Modismes i refranys *. Refranys més coneguts * [EXERCICI > tria un refrany, explica’l i defensa’l; a Blogger]

Camp semàntic *: el temps meteorològic; la rosa dels vents * [Els vents del món * (vídeo amb lletra de la cançó de Maria del Mar Bonet)] [EXERCICI > aprèn de memòria els noms populars dels vents i l’orientació; control oral a classe]

LECTURA i AUDIOVISUALS > Auca dels castellers * [Castellers de Mallorca * (vídeo). Castellers de Girona * (vídeo). Castellers xinesos: Xiquets de Hangzhou 2010 * (vídeo) i Xiquets de Hangzhou 2016 * (vídeo). Construcció d’un castell * (vídeo); estructura castell *; lèxic castell *; trobada colles castelleres *] [EXERCICI > llegeix l’auca i cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

Nadales: El caganer * (la nadala de TV3; vídeo); Un camell d’orient *, de Manel (vídeo); Sense tu *, de Teràpia de Shock (vídeo; versió nadala) [EXERCICI > imprimeix el document amb les lletres de les dues primeres cançons * i completa els buits que hi ha a la lletra de la nadala Un camell d’orient; al quadern]

JOC > troba la paraula amagada (menjar; beure; colors)

.

SEGON TRIMESTRE

Tema 4

El text descriptiu: característiques de la descripció *. LECTURA > descripció d’una escola *. El retrat *. LÈXIC > el cos humà * [EXERCICIS > el text descriptiu *; copia i respon les preguntes (també pots imprimir el full); al quadern]

Les vocals a/e àtones * [DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original]

Els determinants: article *, demostratius *, possessius *, numerals *, quantitatius *,  indefinits * [EXERCICI > escriu dues frases que contenguin determinants diferents de cadascun dels sis tipus de determinants (dotze exemples en total); obre un document a Google Drive amb el títol S1. Tema 04. Els determinants i fes l’activitat (destaca en negreta els determinants); quan acabis la tasca comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

Paraules derivades: afixos (prefixos, sufixos, infixos; derivació i flexió) * [EXERCICIS > indica, al quadern: a) cinc mots d’ús comú que duguin prefix, b) deu mots d’ús comú que duguin sufix (tingues en compte la diferència entre derivació i flexió)]

LECTURA > El rossinyol * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

REDACCIÓ > fes una entrada a Blogger sobre aquelles coses que enyores de la teva infantesa

Música d’autor: Una lluna a l’aigua * (vídeo), de Txarango [EXERCICIS > imprimeix el document i completa la lletra amb buits i fes les activitats; al quadern]

JOC > troba la paraula amagada (família; escola; casa)

DICTAT EXAMEN > Mamà, papà, vull ser influencer! * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 2a avaluació]

Tema 5

Com es fa un esquema? *. Com es fa un resum? * [EXERCICIS > al quadern, sobre l’article A favor dels guetos *: a)  valora per ordre de millor a pitjor la qualitat dels tres resums que es mostren (raona la resposta), b) fes un resum de l’article]

Música de poetes: Cançó amorosa, àudio amb lletra del poema de Tomàs Garcés, cantat per Paco Muñoz [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LÈXIC > la roba * [EXERCICI > escriu cinc frases en què apareguin alhora dos mots diferents d’aquest apartat de lèxic; al quadern]

COMPRENSIÓ ORAL > escolta l’àudio * que posarà el professor [EXERCICI > contesta el següent formulari * tenint en compte el text que has sentit]

EXPOSICIÓ ORAL (per parelles) > preparau l’escenificació de la reclamació d’un client que vol tornar el producte comprat a una botiga i que es troba amb un venedor reticent a acceptar la reclamació [OMIC-Palma]

Les vocals o/u àtones * [DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original]

LECTURA > Sa cabreta * (rondalla de Menorca) [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

Els pronoms personals tònics * [EXERCICIS > els pronoms tònics * (personals, possessius i demostratius): copia i respon les preguntes (també pots imprimir el document); al quadern]

REDACCIÓ > fes una entrada a Blogger sobre la catedral de Mallorca

JOC > troba la paraula amagada (natura; ciutat; oficis)

Tema 6

La composició del text: (1) recull d’idees, (2) organització de les idees: presentació gràfica, (3) elaboració de l’esborrany: revisió i redacció definitiva. [EXERCICI >  fes un mapa conceptual del teu grup (professors, assignatures, aules) i comparteix-lo amb el teu professor/la teva professora (exemples a Google Fotos *)]

LÈXIC > com som (I) * ; com som (II) * [EXERCICI > escriu una frase que contengui alhora almenys tres adjectius, per descriure cadascun dels teus professors; a Blogger]

COMPRENSIÓ LECTORA > Tot a punt per volar (Glops inicial, text i exercicis 1-2-3-4; en línia)

LECTURA > Auca de Sant Jordi * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

Les consonants: grafies p/b, t/d, c/gb/v * [DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original]

AUDIOVISUAL > El primer petó (conte; audiovisual, 8m) [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

El verb: base lèxica (lexema) i desinència (morfemes); conjugació verbal * [EXERCICIS > a partir del text de Borja Duñó Un estiu sense xarxes socials *, indica: a) dues formes verbals en infinitiu, b) dues formes verbals en gerundi, c) dues formes verbals en participi, d) dues formes verbals en present, e) dues formes verbals en passat, f) dues formes verbals en condicional (dotze exemples en total); obre un document a Google Drive amb el títol S1. Tema 06. El verb: lexema i morfemes; conjugació verbal i contesta les preguntes (destaca en negreta els diferents tipus de formes verbals abans dels exemples corresponents); quan acabis la tasca comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la segona avaluació

JOC > troba la paraula amagada (eines; esports; aficions)

DICTAT EXAMEN > El soroll que fan els mosquits * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 2a avaluació]

Tema 7

El còmic [EXERCICI > descriu quins recursos comunicatius (vinyetes, fumets, text, imatge, recursos, ús del color) utilitza Hergé en aquesta pàgina de Tintín *; al quadern]

COMPRENSIÓ ORAL I MEMÒRIA> El drac de na Coca * (llegenda; audiovisual, 17m) [EXERCICI > a) feis cinc grups de quatre alumnes, b) cada grup prepara quatre preguntes sobre el contingut del documental, c) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, d) es valora el número de respostes correctes de cada grup]

Música d’autor: Qualsevol nit pot sortir el sol * (lletra *), de Jaume Sisa [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LÈXIC > mitjans de transport *

Les consonants: grafies s/z (essa sonora); s/ss/c/ç (essa sorda) * [DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original]

REDACCIÓ > fes una entrada a Blogger sobre el castell de Bellver

LECTURA > Auca del llibre i la rosa * [EXERCICI > redacta una dedicatòria, sobre amor o amistat, en vers o en prosa, per adjuntar al regal d’un llibre o d’una rosa; a Blogger]

JOC > troba la paraula amagada (accions; temps atmosfèric; temps cronològic)

.

TERCER TRIMESTRE

Tema 8

La diversitat lingüística al món *. Les llengües d’Europa *. Les llengües romàniques * (Vikipèdia: puntuació mundial; Google i l’estat del català a la xarxa *; dades presència internacional de la llengua catalana *) [EXERCICI > investiga i explica quina és la diversitat lingüística a nivell familiar entre els teus companys i les teves companyes; a Blogger]

LÈXIC > idiomes *

La traducció automàtica: Google Traductor (web; text lliure); Apertium [desastres (selecció) *]

Música d’autor: Coses de l’idioma * (lletra *), de La Trinca [modismes: equivalències  català-castellà *] [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

COMPRENSIÓ LECTORA > Viatja amb salut (Glops inicial, text i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Les consonants: grafies g/j, tg/tj x/ix, tx/ig * [DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original]

El menjar: productes agroalimentaris localsreceptes.catcuina mallorquina [EXERCICI > escriu una recepta de cuina i publica-la a Blogger (segueix les indicacions *); fes-ne també una versió amb Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo per a EXPOSICIÓ ORAL individual (exemples a Google Fotos *)]

AUDIOVISUAL > El rei burleta (conte; audiovisual, 12m) [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

El verb: conjugació verbs regulars *; formes verbals compostes *; conjugació verbs irregulars * [EXERCICIS > escriu: a) dues frases amb un verb regular, b) dues frases amb un verb irregular, c) dues frases amb una forma verbal composta, d) dues frases amb una forma verbal d’indicatiu, e) dues frases amb una forma verbal de subjuntiu, f) dues frases amb una forma verbal d’imperatiu (dotze exemples en total); obre un document a Google Drive amb el títol S1. Tema 08. El verb: regular; irregular; formes compostes i contesta les preguntes (destaca en negreta els diferents tipus de formes verbals abans dels exemples corresponents); quan acabis la tasca comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

REDACCIÓ > fes una entrada a Blogger sobre la llotja de Palma

JOC > embarbussaments

DICTAT EXAMEN > Sobrassada (copia al quadern el text descriptiu inicial i l’apartat ‘Composició’; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 3a avaluació]

Tema 9

Els gèneres literaris * [EXERCICIS > poesia i narració *; copia i respon les preguntes (també pots imprimir el document); al quadern]

LECTURA > llegeix el text sobre la festa de Sant Antoni * [EXERCICIS > a) cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern, b) comenta el text anterior * a Blogger (digues també quina relació trobes entre les festes de Sant Antoni i de Sant Sebastià)]

LÈXIC > gentilicis * [EXERCICI > a partir de la llista de gentilicis dels municipis de les illes Balears, escriu, al quadern: a) cinc gentilicis mallorquins que trobes mals de recordar, b) cinc gentilicis mallorquins que t’agrada com ‘sonen’ (no poden coincidir amb els cinc anteriors), c) tres gentilicis menorquins, d) tres gentilicis eivissencs, e) el gentilici dels habitants de Formentera; i afegeix: e) cinc llinatges o cognoms presents a Mallorca que procedeixin d’un gentilici propi dels Països Catalans, f) tres llinatges o cognoms presents a Mallorca que procedeixin d’un gentilici extern als Països Catalans]

COMPRENSIÓ ORAL I MEMÒRIA> la llegenda de sa mà des moro * (llegenda; audiovisual, 6m) [EXERCICI > a) feis cinc grups de quatre alumnes, b) cada grup prepara quatre preguntes sobre el contingut del documental, c) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, d) es valora el número de respostes correctes de cada grup]

Les consonants: grafies m/n/nyr/rr * [DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original]

Música d’autor: Oda al paper de vàter *, de La Trinca [EXERCICI > imprimeix i completa la lletra amb buits * i cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

EXPOSICIÓ ORAL (grup 2 alumnes) > posau veu a una de les següents pantomimes d’El Tricicle: Terrífic * (vídeo) o Esquís * (vídeo)

Tema 10

La mètrica catalana: el còmput sil·làbic dels versos * i la rima * [EXERCICI > anàlisi d’aspectes formals (còmput sil·làbic i rima) del poema Terra natal * de Marià Villangómez i la cançó popular mallorquina Jo som feliç *; al quadern)]

La poesia visual [EXERCICI > crea un poema visual amb PIXLR o l’editor de dibuixos de Google Drive i penja’l a Blogger (exemples a Google Fotos *)]

Les consonants: grafies l/l·l/llh [DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original]

COMPRENSIÓ ORAL > escolta l’àudio * que posarà el professor [EXERCICI > contesta el següent formulari * tenint en compte el text que has sentit]

Les modalitats de l’oració * [EXERCICI > escriu dues frases amb cadascuna de les quatre modalitats de l’oració (vuit exemples en total); obre un document a Google Drive amb el títol S1. Tema 10. les modalitats de l’oració i contesta-hi la pregunta (destaca en negreta els diferents tipus de modalitats de l’oració abans dels exemples corresponents); quan acabis la tasca comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la tercera avaluació

Música d’autor: La cançó del soldadet * (vídeo amb lletra *), de Manel [EXERCICIS-1 > Glops intermedi, exercicis 1-2-3-4; en línia] (Bon dia! *, d’Els Pets i lip-dub * dels alumnes de 1r curs d’ESO 2010-2011)] [EXERCICI-2 > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

DICTAT EXAMEN > Miralls que han fet història * (copia el text al quadern i contesta les preguntes; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [examen de la 3a avaluació]

Tema 11

El text teatral *; Acorar * (fragments; vídeo), de Toni Gomila [EXERCICIS > fes les activitats sobre el text teatral; en línia]

Els signes: apòstrofguionetpuntuaciómajúscules i minúscules [DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original]

LÈXIC > la casa *;  estris de cuina *; la cambra de bany * [EXERCICI > escriu cinc frases en què aparegui alhora un mot diferent de cadascun dels tres apartats de lèxic; al quadern]

LECTURA > Una criatura de costums fixos * [EXERCICIS > a) cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern, b) fes les activitats indicades a la lectura anterior; al quadern)

COMPRENSIÓ LECTORA > La publicitat (Glops inicial, vídeo 5m i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Música d’autor i de sèrie (Polseres vermelles): Fil de llum * (vídeo), d’Andreu Rifé; Sense tu * (vídeo), de Teràpia de Shock [EXERCICIS-1 > Glops inicial, exercicis 1-2-3-4; en línia] [EXERCICI-2 > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

.