En un escrit, quan hem de dividir un mot a fi de línia amb un guionet, ho feim generalment respectant les síl·labes, però també hem de tenir en compte les normes següents:
 

a) No s'ha de deixar una lletra sola, llevat que vagi precedida d'un mot apostrofat (un article, la preposició de o un pronom feble):

a.nimal  ,  Mari.a,  l'a-nimal,  d'o-lla,  t'e-legiran.


b) En els mots compostos i en molts derivats amb prefix, se separen els dos components:

no.saltres,  nos-altres,  cel-obert,  sub-aquàtic,  in-humà,  bes-avi,  mal-entès.


c) Quan hi ha dígrafs o dues consonants seguides, parem esment que:

SE SEPAREN
NO SE SEPAREN
rr
car-ro
ss
bos-sa
ix
cai-xa
l·l
al-lot
tl
vet-la
tll
vet-lla
sc
as-cens
tj
plat-ja
tg
plat-ges
tx
met-xa
tz
dot-ze
dj
ad-jectiu
   etc.
ll
ca-lla
ny
 ca-nya
gu
 fi-gues
qu
 va-ques
Exercicis
Endarrere