SEPARACIÓ DE SÍL·LABES

En principi, la separació en síl·labes d'una paraula es fa a partir de les vocals (tendrà tantes síl·labes com vocals):

monosíl·labs: a,  pi,  or,  ruc,  tot,  fems.

bisíl·labs: ma-re,  co-tó,  pru-nes,  con-tents.

trisíl·labs: fa-ri-na,  as-pec-te,  re-ti-rats.

tetrasíl·labs: me-cà-ni-ca,  lo-te-ri-a,  ci-en-tí-fic.

pentasíl·labs: as-pi-ra-do-ra,  pen-si-o-nis-ta,  co-o-pe-ra-dor.

etc.


Si hi ha diftong, tendrem dues vocals en una mateixa síl·laba (fins i tot, alguna vegada, tres):

ai-re,  ou,  llen-gua,  dè-ieu.


Pel que fa a les consonants, la pronúncia ens dirà amb quina vocal fan síl·laba:

om-plirset-ma-na,  ar-tis-ta,  mi-llormi-llo-ra,  pac-te,  cre-ï-ble.
Endavant