DERIVACIÓ
 

La derivació és un procés de formació de mots nous a partir d’un radical, generalment afegint-hi afixos:

mar + -í = marí.

mar + -ejar = marejar.


Els mots formats per derivació s’anomenen derivats.
 
 
El radical (o arrel) és l’element significatiu, comú als mots d’una mateixa família lèxica, que resta d’una paraula quan se’n separen els afixos i les desinències:

dormir, dormia, dormissin, adormir, adormiment, adormissar-se,  condormir-se, dormitiu, dormilega, dormitori…: totes aquestes paraules, de la mateixa família lèxica, tenen en comú el radical  “dorm”.
Endavant