La funció de complement del nom poden realitzar-la:

L’adjectiu (o el sintagma adjectival): 

la taula rodona / blanca / més petita / nova de trinca /...


Un sintagma nominal regit per una preposició: 

la taula de la cuina / de fusta / del mestre /...


Un SN: 

Bartomeu, el secretari del director / el meu cunyat  / ...


I fins i tot una oració: 

la taula que heu compratde la qual parlàrem  /... 


Tant els especificadors com els complements del SN poden ser més d’un:

els altres tres vestits.

una lleona vella i quasi cega.


Com que el complement del nom pot incloure un SN, podem trobar la mateixa estructura repetida diverses vegades dins un mateix sintagma:

La finestra del segon pis de la finca de la cantonada.   [complement de finestra]
La finestra del segon pis de la finca de la cantonada.   [complement de pis]
La finestra del segon pis de la finca de la cantonada.   [complement de finca]


Podem trobar diversos sintagmes nominals coordinats:

el fill i la filla.

en Josep, na Magdalena o n’Antoni Ignasi.

EndarrereEndavant