L’ORACIÓ

L'oració simple.
Categories i funcions.
El sintagma.

Podem definir l'oració com el mot o conjunt de mots que formen una unitat comunicativa amb sentit complet i amb independència sintàctica, en la qual es relaciona un subjecte i un predicat. Sol coincidir amb una unitat d’entonació, és a dir, va entre pauses:

“Ella mana”.

“El president féu el discurs de clausura”.

“El text català més antic conegut fins ara és aproximadament de la segona meitat del segle XII”.

Endavant