ELS INDEFINITS

Els indefinits determinen el nom d'una manera imprecisa:

Vendran algunes persones.

L'altre dia va ploure. 


Algunes formes només poden funcionar com a pronoms
 

determinants pronoms
algun, alguna, alguns, algunes
 
altre, altra, altres
 
cada
 
cada un, cada una

cadascun, cadascuna

cap

cert, certa, certs, certes
 
diversos, diverses
 
mateix, mateixa, mateixos, mateixes
 
qualque
 
 
 
qualsevol, qualssevol
 
qualsevulla, qualssevulla
 
sengles
 
tal, tals; un tal / una tal
 
tot, tota, tots, totes
 
un, una, uns, unes

algú; alguna cosa
 
altra cosa; altri
 
 
 
cada u

cadascú

cap cosa; res; ningú
 
 
 

 
 
 
qualcun, qualcuna, qualcuns,
qualcunes; qualcú; qualque cosa;
quelcom
 
 
 
 
 
 
 
en tal, en tal i en tal altre
 
tot; tothom
  
un, una; hom; un hom

Endavant