ELS DETERMINANTS: L'ARTICLE.

Els determinants.

L'article:


ELS DETERMINANTS

Els determinants són els especificadors del substantiu, nucli del sintagma nominal. La majoria són variables quant a gènere i nombre (concorden amb el nucli), i fan la funció de modificar el conjunt del grup nominal (el nom més els seus complements).

Són els articles, els demostratius, els possessius, els numerals, els quantitatius, els indefinits i alguns interrogatius (quin / quina..., quant / quanta...)  i relatius (el qual / la qual...). 

Hi ha gramàtiques que distingeixen entre determinants i quantificadors (numerals, quantitatius i indefinits). La diferència seria que els primers actualitzen el nom i els altres en delimiten quantitativament l'extensió.
 

Un nom pot esser determinat o quantificat, doncs, per :

Articlesl'imprès, les llibretes.

Demostratiusaquest home,  aquelles qüestions.

Possessiusel teu cotxe,  la nostra casa.

Numerals:   tres anys,  vint-i-cinquena cursa.

Quantitatius:   moltes vegades,  cap arbre.

Indefinits:   qualsevol cosa,  algun cop.

Interrogatiusquina flor?,  quants dies?

Relatius:   la qual cosa,  el qual contracte.


Exceptuant els articles, la majoria de determinants poden funcionar sols, amb el nom elidit. En aquests casos, solen ser considerats pronoms:

Dóna'm aquest .

La teva és més petita.

Hi ha dues cartes per a tu i tres per a mi.

Molts han protestat.

Qualsevol pot dir-hi la seva .

Quines vols?


Per altra banda, algunes de les partícules que veurem en aquestes lliçons no funcionen mai com a determinants, sinó que sempre són pronoms (això, algú, res ) o substantius (parell, miler), però hom considera que convé estudiar-les amb mots que presenten trets molt semblants.

Endavant