FLEXIÓ DE NOMBRE

Les normes que veurem serveixen tant per als substantius com per als adjectius.
 

1. Norma general: el plural es forma afegint -s al singular:

mare / mares,  fill / fills,  rei / reis,  llarg / llargs ,  vell / vells,  amable / amables.


2. Els mots acabats en - a àtona la canvien per -e i hi afegeixen - s:

casa / cases,  tia / ties,  problema / problemes,  vella / velles,  pobra / pobres.
Atenció!: aquest canvi pot provocar alteracions ortogràfiques en les grafies precedents:
-ca /-ques:  vaca / vaques.

-ga /-gues:  groga / grogues.

-ça /ces:  raça / races. 

-ja /-ges:   roja / roges.

-gua /-gües:  llengua / llengües.

-qua /-qües:   obliqua / obliqües.

Endavant