APÒSTROF

L’apòstrof és una coma volada ( ' ) que serveix per assenyalar l’elisió d’algunes lletres.

S’apostrofen, en determinades situacions, els articles  el, la, en, na (i en registres informals es, sa, lo), la preposició de i els pronoms febles me, nos, te, se, lo, la, los, ne.
 

1. L’article el s’apostrofa davant les paraules que comencen per vocal o hac:

l’animal, l’eco, l’incident, l’I.E.C., l’ós, l’udol, l’herbari, l’hivern.


També s’ha d’apostrofar davant els mots que es pronuncien amb una vocal inicial, encara que aquesta no s’escrigui (és el cas d’alguns numerals i mots d’altres llengües):

l’1 de maig, l’XI, l’statu quo, l’striptease.


En canvi, no s’apostrofa davant un diftong creixent  ni davant la hac que es pronuncia aspirada (en mots estrangers): 

el ien, el iogurt, el hiat, el hobby.


Les mateixes normes anteriors s’apliquen als articles es i lo, propis de registres informals.

Atenció!:

del dia / de l’horari; al cinema / a l’institut; pel gener / per l’abril; cal metge / ca l’herbolari.

Endavant