M,   N,   NY

Les tres consonants nasals, representades per les lletres m i n i pel dígraf ny, no solen presentar problemes ortogràfics:

mamar,  om, nan,  ona,  nyonya,  any.


Si hi ha alguna dificultat a l'hora d'escriure m o n davant consonant, aplicarem les normes següents:

Escriurem m davant de b, p, m i f:  també, campament, immens, amfibi.

Escriurem n davant f en les paraules començades pels prefixos: con- (conferència), en- (enfonsar), in- (informació).

Escriurem n davant v i davant les altres consonants:

canvi, invent, enveja, onso, pont, oncle, quinze.
 
Observacions:
  • Hem de diferenciar comte (títol nobiliari) conte (narració) i compte (càlcul) i els derivats respectius.
  • Hem de fixar-nos en les paraules que dupliquen la consonant mm (gamma, Gemma, Imma) i nn (bienni, trienni, annex, innocent).
  • Paraules amb mpt: atemptat, símptoma, temptació, assumpte, prompte, sumptuós, exempt...
  • Paraules amb mpc o mps: Assumpció, exempció, presumpció, temps.
  • S'escriuen amb m: el prefix circum- (circumdant, circumloqui, circumstància...), empremta, impremta, tramvia, èmfasi, emfisema.
Exercicis