B / V

A bona part del domini lingüístic català hom no distingeix els sons de b i v, per tant, paraules com bell / vell, ball / vall, beure / veure, etc. es pronuncien ben igual. Per evitar errors ortogràfics, convé tenir en compte les normes següents:
 

S'escriu b:

  Davant l i r: amable, blau, arbre, brut.

  Darrere m: ambició, àmbit, embenar.

  Quan alterna amb p: saber (sap), cabota (cap).


S'escriu v:

  Darrere n: envit, canvi, convidar.

  Quan alterna amb u en la mateixa família de paraules: blavós (blau), nevat (neu), vivint (viu).

  En les terminacions de l'imperfet d'Indicatiu -ava, -aves, -ava, -àvem, -àveu, -aven:

cantava, cantaves...
Exercicis