Per resoldre els problemes que puguin presentar-se caldrà saber les regles ortogràfiques següents:

1. A final de paraula, després de vocal tònica o diftong tònic escriurem p, t, c:

  llop, cap, buit, salut, amic, lloc.
   
   Excepcions: club, tub, cub, adob, esnob, fred, fluid, sud, mag, demagog, pedagog i les paraules femenines que acaben en -etud, -itud: quietud, sol·licitud.
     
    Atenció!: per a la desinència de la primera persona del present d'indicatiu, vegeu la lliçó corresponent de morfologia.


2. A final de paraula després de vocal àtona o de consonant escriurem la lletra que apareix en els derivats:

  serp (serpeta), verb (verbal), pont (pontarró), sord (sordesa), clàssic (clàssica), sang (sanguinós).
   
   Excepcions: 

   La primera persona del Present d'Indicatiu d'alguns verbs acaba amb -nc: aprenc, estenc, venc.
    

   Les paraules ànec, càrrec, càvec, préssec, espàrrec, rònec, fàstic, feréstec, s'escriuen amb -c malgrat que els seus derivats duguin -g.
EndarrereEndavant