ALFABET

L'alfabet català consta dels vint-i-sis signes següents:
 

LLETRES NOM   LLETRES NOM
a
a
n
ena
 b 
be o
o
c
ce
p
pe
d
de
q
cu
e
e
r
erra
f
efa
s
essa
g
ge
t
te
h
hac
u
u
i
i
v
ve
j
  jota 
w
ve doble
k
ca
x
ics o xeix
l
ela
y
i grega
m
  ema 
z
zeta
 
Atenció!:  la k i la w només apareixen en noms estrangers.

La y apareix en el dígraf ny i en alguns mots d'origen estranger.
 

També hem de considerar les variants següents, que no apareixen a principi de paraula:
 
   ç 
ce trencada (la trobarem dins la c)
 l·l
ela geminada (la trobarem dins la l)
Exercicis