ORTOGRAFIA DE O / U ÀTONES

Les grafies o i u en posició àtona, en la major part del català oriental, es pronuncien igual, [u]; per això poden ser útils les regles següents:

1. En posició final de substantius i adjectius s'escriu -o en la major part dels casos:

carro, ferro, flonjo, fondo, gerro, monjo, morro.
  Encara que hi ha alguns mots que acaben en -u:
  individu, continu, ingenu...


S'escriu amb -os el plural de molts substantius i adjectius masculins:

pisos, espessos, braços, lletjos, fluixos, reflexos, cartutxos.
Endavant