PRONOMS RELATIUS

Observacions:

Connectors i pronoms
L'oració de relatiu
Formes:
que
qui
què
el qual, la qual, els quals, les quals
on
 
 
Connectors i pronoms:

1)  Els relatius funcionen com a connectors: introdueixen una oració i la relacionen amb una altra:

Després han vingut cinc policies, els quals han escorcollat l'edifici.
[els quals introdueix l'oració els quals han escorcollat l'edifici i relaciona aquesta oració amb l'anterior, després han vingut cinc policies.]
 
2)  I funcionen com a pronoms: ocupen el lloc d'un sintagma nominal i acompleixen una funció sintàctica dins l'oració que introdueixen:
El moix que dorm damunt el cotxe és del veí. 
[que fa referència al sintagma nominal el moix i és el subjecte de dorm damunt el cotxe.]
Endavant