ORTOGRAFIA DE O / U ÀTONES

Repàs de coneixements elementals
Ampliació de coneixements
 

Repassada

Les normes següents, per a l'escriptura correcta de la o i la u àtones, van destinades especialment a la major part dels parlants del català oriental, que les confonen en el so [u]:
 

1. En posició final de substantius i adjectius s'escriu generalment -o.

Els substantius i adjectius aguts que en singular acaben en -s, -ç, -x, -ix, -tx fan el plural en os, i els que acaben en -sc, -st, -xt, -ig el fan en os o en s.
 

2. La desinència de la primera persona singular del present d'indicatiu del català central i nord-occidental és -o.
 

3. A interior de paraula s'escriu la mateixa lletra que trobam en posició tònica en altres mots de la mateixa família.
 

[ Per a un repàs més complet, vés a la lliçó corresponent del curs elemental.] 

Endavant